Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Op 341/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-02-14

się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim z żądaniem wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii...
2018 r. wystąpił do Starosty [...] i Burmistrza [...] o informację w sprawie udzielonych pozwoleń na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w [...]., W dniu 16...

II SA/Łd 379/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-22

: [...] w przedmiocie decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) zasądza od [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
: [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji., Z akt sprawy wynika, że w dniu 9 kwietnia...

II OSK 848/16 - Wyrok NSA z 2018-01-19

[...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od P. Sp. z o.o. z siedzibą...
roku, nr [...] w przedmiocie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej (pkt 1 wyroku) oraz zasądził od organu na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego...

II SA/Wr 756/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru...
administracyjne w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] (A. Sp. z o.o.) Nr [...] zlokalizowanej w Ś. przy ul. G. nr [...], na terenie działki...

II SA/Sz 1476/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-07-13

w W. doprowadzenie przebudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] do stanu poprzedniego, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 2 ustawy...
Prawo budowlane nakazał Spółka A. S.A. rozbiórkę elementów samowolnej przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej [...] , zlokalizowanej na działce nr [...] , gmina M...

II SA/Wr 170/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-11

inwestorowi stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wykonanej w obrębie budynku przy ul. [...][...] we [...], rozbiórkę wskazanej stacji bazowej wraz z instalacją...
od B. Ł. (dalej także jako: 'skarżący) informacji o montażu na wieży kościoła zlokalizowanego we [...] przy ul. [...][...] anten stacji bazowej telefonii komórkowej, podjął...

II OSK 616/12 - Wyrok NSA z 2013-07-10

Nadzoru Budowlanego w Krakowie z [...] kwietnia 2011 r. w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej., Wyrok został wydany w następującym stanie...
budowlane (t.j. 12 listopada 2010 r. Dz.U. Nr 234, poz. 1623), dalej Prawo budowlane, nakazał inwestorowi - P. Sp. z o.o. w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Wr 767/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-20

budowy stacji bazowej telefonii komórkowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego...
administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...], zlokalizowanej przy pI. [...]w Ś.., W uzasadnieniu decyzji DWINB podano...

II SA/Op 310/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-31

Budowlanego w Opolu z 28 grudnia 2015 r., nr [...], nakazującą Spółce rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej usytuowanej na dachu budynku...
. przeprowadził kontrolę w sprawie robót budowlanych polegających na wykonaniu stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy [...] w [...]. W toku kontroli ustalono...

II SA/Sz 422/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-28

, tj. stacji bazowej telefonii komórkowej T.-M. SA nr [...] K. N. M. wraz z zasilaniem na działce nr [...] przy ul. [...] w obrębie N. bez wymaganego pozwolenia na budowę...
i nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie do dnia [...] r., 1) zaświadczenia Wójta Gminy K. o zgodności budowy stacji bazowej telefonii komórkowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   42