Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X

I SA/Gd 438/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-25

, że w przedstawionym stanie faktycznym, przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi kompletna stacja bazowa telefonii komórkowej a nie tylko jej fundamenty...
w ramach prowadzonej działalności posiada stację bazową telefonii komórkowej posadowioną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 210 w Gminie L.., Stacja bazowa...

II SAB/Ol 25/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-06-08

publicznego w postaci stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości A., W odpowiedzi Wójt Gminy pismem z dnia 29 października 2009r. poinformował, że wniosek dotyczący wydania...
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej przewidzianej do realizacji w miejscowości A nie został złożony przez mieszkańców...

II SAB/Kr 115/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-05

[...] w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Telefonii Komórkowej...
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] w miejscowości K. na działce nr [...] w gminie K...

II OSK 2954/12 - Wyrok NSA z 2013-05-08

na budowie stacji bazowej [...] oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 5 września 2012 r., sygn. akt II SAB/Kr 115/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w sprawie...
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...], zobowiązał Wójta Gminy Książ Wielki do wydania w terminie jednego miesiąca aktu...

II SAB/Kr 119/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-16

skargę na bezczynność Wójta Gminy R. w sprawie robót rozbiórkowych związanych z budową 'Radioliniowej stacji bazowej telefonii cyfrowej [...] na działce nr 1 położonej...
w miejscowości R. pow. G. Skarżąca wskazała, że mimo stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy R. z 26 stycznia 2001 r. dotyczącej pozwolenia na budowę ww. stacji bazowej...

II SAB/Rz 17/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-24

polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej., Wnioskiem z dnia 30 kwietnia 2018 r., który wpłyną do Urzędu Gminy [...] 11 maja 2018 r. [...] Sp. z o.o....
zwróciła się do Wójta Gminy [...] o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej nadawczo-odbiorczej numer [...], zlokalizowanej...

II SAB/Sz 118/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-18

na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr [...], obr. [...], gm. K.. Skarżąca Spółka wniosła o:, 1) zobowiązanie do merytorycznego zakończenia sprawy...
. do Urzędu Gminy K. wpłynął wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] Dnia 31 maja 2017 r. poinformowano...

II SA/Wr 182/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-24

działki o łącznej powierzchni 304 m2 stanowiącej część niezabudowanej działki nr[...], położonej w obrębie wsi K.dla celów budowy i eksploatacji Stacji Bazowej...
rozpoczęty 1 m2 powierzchni tablicy reklamowej w I strefie, przy czym powierzchnia reklamowa z natury rzeczy nie przekracza zwykle 10 m2, a teren pod stację bazową telefonii...

II SAB/Łd 139/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-27

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora [...] nr [...] na działce oznaczonej w ewidencji...
publicznego o nazwie budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora [...] nr [...] wraz z zewnętrzną linią zasilającą, na działce nr ewid. 20/5 obręb S., gm. Ż. z wniosku...

II SAB/Kr 178/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-08

z budową 'Radioliniowej stacji bazowej telefonii cyfrowej [...] ' na działce nr [...] położonej w miejscowości R. pow. G., Powyższa skarga została zarejestrowana pod sygn...
. w zakresie rozbiórki 'Radioliniowej stacji bazowej telefonii cyfrowej [...] ' na działce nr [...] położonej w miejscowości R. pow. G, Skarga ta podlega odrzuceniu...
1   Następne >   2