Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Ke 212/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-04-06

dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Wniosek ten był wielokrotnie zmieniany i modyfikowany. Ostatnio zmieniony wniosek Spółka złożyła 3...
stacji bazowych telefonii komórkowych., Dalej cytując treść art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny organ II instancji podniósł...

II SA/Gl 734/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-10-21

. nr [...] w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o zgodności inwestycji - stacji bazowej telefonii komórkowej [...] z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego...
się do Burmistrza Miasta S. o wydanie zaświadczenia o zgodności inwestycji tj. istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] zlokalizowanej na budynku przy ul. [...] w S...

I SA/Lu 685/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-25

., Z ustaleń organu podatkowego I instancji wynikało, że Spółka nie zadeklarowała do opodatkowania następujących budowli :, - stacji bazowej telefonii komórkowej B...
., oznaczenie BT -[...], zlokalizowanej przy ul. P., w Z.,, - rozbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej B., oznaczenie BT [...], zlokalizowanej na dachu elewatora, przy ul...

I SA/Lu 124/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-04-30

nie zadeklarowała do opodatkowania następujących budowli: stacji bazowej telefonii komórkowej [...], oznaczenie [...], zlokalizowanej przy ul. P., w Z.; rozbudowanej...
stacji bazowej telefonii komórkowej [...], oznaczenie [...], zlokalizowanej na dachu elewatora, przy ul. N., w Z.; stacji bazowej telefonii komórkowej [...], oznaczenie...

SA/Sz 2441/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-04-28

A. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na adaptacji suszami w budynku wielorodzinnym przy ul. [...], na pomieszczenie stacji bazowej...
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów pod budowę takich stacji., Bezpodstawnie zatem przyjęto, że stacja bazowa telefonii komórkowej zaliczona...

I SA/Lu 598/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-12-13

w całości i sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji., W ocenie organu odwoławczego prawidłowa jest ocena Prezydenta Miasta o uznaniu stacji bazowej...
definicji organ skonstatował, że ich analiza daje podstawę do stwierdzenia, iż stacje bazowe telefonii komórkowej są budowlami, czego potwierdzeniem są także uzyskane...

II FSK 635/08 - Wyrok NSA z 2009-10-07

za lata 2003 - 2005 w kwotach po 39 725, 70 zł i za rok 2006 w wysokości 39 726 zł. Organ ten ustalił, że spółka nie zadeklarowała do opodatkowania pięciu stacji bazowych...
do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Zdaniem organu odwoławczego Prezydent Miasta Z. prawidłowo uznał stacje bazowej telefonii komórkowej za budowle...

II OSK 1581/08 - Wyrok NSA z 2009-10-15

na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] o nazwie '[...] ' położonej na budynku handlowym w K...
podkreśliło, iż zasadnicze znaczenie ma, czy stacja bazowa telefonii komórkowej, jako urządzenie obsługi technicznej umożliwiające wymianę informacji, stanowi obiekt techniczny...

II SA/Kr 1108/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-16

[...], odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej o nazwie '[...] nr [...]', na działce nr 1, w miejscowości Ć...
dla zamierzenia inwestycyjnego - Stacja Bazowa Telefonii komórkowej o nazwie '[...]', zlokalizowanej na działce nr 1 w miejscowości Ć. , gmina O., W uzasadnieniu decyzji podał...

II FSK 1373/08 - Wyrok NSA z 2010-01-19

budowli: 1) stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS, oznaczenie BT-..., zlokalizowanej przy ul. P. w Z., 2) rozbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS 900...
, oznaczenie BT ..., zlokalizowanej na dachu elewatora, przy ul. N. w Z., 3) stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS, oznaczenie BT-..., zlokalizowanej na dzwonnicy...
1   Następne >   +2   +5   +10   100