Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II OSK 2106/14 - Wyrok NSA z 2016-05-06

w miejscowości Milejewo, działka nr [...], w celu budowy na tym terenie stacji bazowej telefonii komórkowej, składającej się miedzy innymi z wieży kratowej o wysokości 60...
, w tym dla planowanej przez nią inwestycji, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym budowie wieży kratowej o wysokości 60 m n.p.t., co jest uwarunkowane...

II SA/Kr 160/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-29

tekstowej obejmującej: § 101 ust. 2 pkt 2 lit b), § 80, § 113 ust. 2 w części obejmującej fragment: 'realizacji nowych: stacji bazowych telefonii komórkowej, urządzeń...
publicznej, w tym stacji bazowych telefonii komórkowych., W uzasadnieniu Spółka wskazała, że wymienione zapisy planu miejscowego uniemożliwiają lokalizowanie inwestycji celu...

II SA/Kr 494/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-09-17

Urzędowy Województwa [...] Nr 80, poz. 2272) w zakresie, w jakim wyłącza realizację stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie obszaru objętego planem., Strona...
stacji bazowej telefonii komórkowego zlokalizowanej na terenie Gminy [...] . Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje możliwości zbudowania...

II SA/Po 703/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-24

infrastruktury technicznej - telekomunikacja T ustalono m.in.: lokalizację obiektów związanych z telekomunikacją, takich jak: stacje bazowe telefonii komórkowej, sieci...
działki nr [...] lokalizację obiektów związanych z telekomunikacją, takich jak: stacje bazowe telefonii komórkowej, sieci telekomunikacyjne i obiekty związane z eksploatacją...

II OSK 2876/16 - Wyrok NSA z 2017-11-08

planu wykluczają możliwość realizacji inwestycji spółki a obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym wieży kratowej o wysokości 61,45 m n.p.t. wraz...
pkt 2) lit. c) zaskarżonej uchwały ograniczenia budowy nowych stacji bazowych telefonii komórkowej,, - art. 32 Konstytucji RP poprzez przyjęcie ww. zapisów planu...

II OSK 568/18 - Wyrok NSA z 2020-01-22

ograniczających lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, a ponadto jedynie w zakresie stacji bazowych telefonii komórkowej, co jest niezgodne...
z zakresu telekomunikacji publicznej tj. budowę stacji bazowych telefonii komórkowej i interes prawny w niniejszej sprawie wywodzi z art. 48 w związku z art. 75 ustawy...

II SA/Wr 76/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-30

zabudowy, jako że stacje bazowe telefonii komórkowej mogą być z natury swojej, ze względu na konieczność ochrony ludności przed ponadnormatywnym oddziaływaniem pól...
mogą być wznoszone zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. W takim stanie rzeczy plan miejscowy nie może wprowadzać limitów zabudowy obejmujących również stacje bazowe...

II SA/Bd 1470/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-02-09

wskazanych wyżej zapisów planu, które ustanawiając ograniczenie w możliwości lokalizowana na terenie objętym tymże planem stacji bazowych telefonii komórkowej...
możliwość lokalizowania stacji bazowych na istniejących budynkach wyłącznie do dachów budynków usługowych, a nadto wprowadzono generalne maksymalne wysokości zabudowy...

II SA/Sz 1343/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-25

I. stwierdza nieważność § 12 ust. 11 pkt 2 zaskarżonej uchwały w części obejmującej ustalenie : 'natomiast istniejące stacje bazowe telefonii komórkowej należy wyłączyć...
) Na terenach zabudowy śródmiejskiej, mieszkaniowej wielorodzinnej oraz terenach wskazanych w ustaleniach szczegółowych zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej...

II SA/Kr 249/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-05-15

lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowej, nadajników radiowych, telewizyjnych i radiolokacyjnych oraz rozbudowy wymienionych obiektów istniejących w odległości...
wskazano, że celem spółki Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. jest wybudowanie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na terenie gminy Wiśniowa. Miejscowy...
1   Następne >   +2   +5   7