Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

IV SA/Wa 2128/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-20

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujący budowę 'stacji bazowej telefonii komórkowej [...]' na terenie o powierzchni ok. [...] ha, na działce...
.. Organ wskazał, iż uzgodnieniem w sprawie objęto inwestycję (stacja bazowa telefonii komórkowej), zajmującą powierzchnię około [...] ha, mającą nastąpić na gruncie...

IV SA/Wa 277/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-05-29

uzgodnił w zakresie ochrony gruntów rolnych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. 'budowa nadawczo - odbiorczej stacji bazowej telefonii...
zarzuty dotyczące ewentualnej szkodliwości stacji bazowej telefonii komórkowej na zdrowie i życie ludzi., Sąd natomiast z urzędu doszedł do wniosku, iż zaskarżone...