Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

VII SA/Wa 276/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-12

polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P., przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr [...] w T., gmina [...]., Postanowienie wydane zostało...
publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej., Urząd Gminy w [...] w dniu 16 sierpnia 2021 r. przesłał do Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego...

I OSK 2589/17 - Wyrok NSA z 2018-03-09

dodatku specjalnego w wysokości 34% uposażenia bazowego, stwierdzając, iż w obrocie prawnym pozostaje rozkaz dzienny nr [...] Szefa Logistyki - Zastępcy Dowódcy [...] z dnia...
22 grudnia 1997 r. przyznający dodatek specjalny w wymiarze 34% uposażenia bazowego. W związku z brakiem dowodów stwierdzających uchylenie przedmiotowego rozkazu...

II SA/Wa 1304/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-14

[...] przyznającej S. R. (dalej jako skarżący) dodatek za klasę kwalifikacyjną do uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w wysokości 18 % uposażenia bazowego., Do wydania...
2002 r. do [...] maja 2004 r., tj. do dnia zwolnienia ze służby wojskowej, dodatek za klasę kwalifikacyjną specjalisty wojskowego w wysokości 18% uposażenia bazowego...

I OSK 401/17 - Wyrok NSA z 2018-12-06

, Zakamycze 2005, St. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych, Problematyka prawna, PWN Warszawa, 1994). Podstawowym kryterium dla uznania danych zadań za zadania publiczne...
, której dotyczył przetarg jest umożliwienie holowania samolotów transportowych i pasażerskich na teren spółki, gdzie można będzie wykonywać przeglądy, obsługę liniową i bazową...