Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

VII SA/Wa 1171/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-16

uzgodnienia budowy stacji bazowej telefonii komórkowej [...] numer [...] zlokalizowanej na działce nr ew. [...], położonej w [...] przy ul. [...], znajdującej...
., Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła skarżąca, wnosząc o wydanie rozstrzygnięcia odmawiającego udzielenia zgody na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. Podniosła...

VII SA/Wa 2124/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

od powyższej decyzji wniósł inwestor, wskazując, że prace ujęte w projekcie są w istocie odtworzeniem infrastruktury stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej...
. Na żądanie właściciela budynku cała infrastruktura stacji bazowej została zdemontowana, celem umożliwienia przeprowadzenia prac remontowych budynku hotelu. Po ich zakończeniu...

I SA/Wa 1307/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-24

z upoważnienia Prezydenta Miasta B. z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] odmawiającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci...
budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w budynku mieszkalnym przy ul. [...]' oraz dokumentacji pt 'Kwalifikacja przedsięwzięcia do obowiązku uzyskania decyzji...

IV SA/Wa 3150/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-25

publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] o nazwie [...] wraz z przyłączem energetycznym, na działce...
, że na tym terenie planuje się budowę stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży stalowej, zespołu anten sektorowych i radioliniowych, urządzeń sterujących, tras...

IV SA/Wa 460/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-08

zabudowy dla ww. inwestycji. W uzasadnieniu ww. orzeczenia wskazano, że 'Planowana stacja bazowa stanowiłaby obcy, rażący element dla zabytkowego układu ruralistycznego...
. zabytku nieruchomego., Organ ustalił, że przedmiotowa inwestycja miałby polegać na budowie stacja bazowej telefonii komórkowej wraz z przyłączem elektrycznym i zjazdem...

II OSK 2882/19 - Wyrok NSA z 2022-09-27

z dnia 10 września 2018 r., znak [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na umieszczenie urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej 1. oddala skargę kasacyjną, 2...
stacji bazowej telefonii komórkowej., Powyższe rozstrzygnięcia wydano w następujących okolicznościach., Decyzją z dnia [...] marca 2016 r., [...] Miejski Konserwator...

IV SA/Wa 459/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-16

dla inwestycji pod nazwą: 'Bezobsługowa stacja bazowa telefonii komórkowej sieci [...] nr [...]' na dz. nr [...], obręb [...], gm. [...]., Zaskarżone postanowienie zostało wydane...
: 'Bezobsługowa stacja bazowa telefonii komórkowej sieci [...] nr [...]' na dz. nr [...], obręb [...], gm. [...], w trybie art. 53 ust 4 pkt 2 ustawy o z dnia 27 marca 2003 r...

VII SA/Wa 794/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

. sygn. [...], odmawiające uzgodnienia zamierzenia budowlanego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] P. sp. z o.o. na działce nr [...] w M., gm...
, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] P. sp. z o.o. na działce nr [...] w M., gm. [...]., 2. Po rozpatrzeniu ww. wniosku [...] Wojewódzki...

VII SA/Wa 2289/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-12

polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] sp. z o.o., Zaskarżone postanowienie zapadło w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych., 2...
budowlanego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] sp. z o.o., w tym budowie wieży typu MONOBOT H-54 na działce nr ewid. [...] wraz...

VII SA/Wa 2413/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-18

w [...] na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] września 2018 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na umieszczenie urządzeń stacji bazowej...
Prezydenta Miasta [...] , z dnia [...] sierpnia 2016 r., sygn. [...] , niepozwalającej na umieszczenie urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej na obszarze układu...
1   Następne >   +2   4