Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

IV SA/Wa 2611/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-12

na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej w S., działka nr [...] obręb geodezyjny K., gmina O.., Jak wynika z akt sprawy zaskarżone...

IV SA/Wa 2415/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-11

publicznego pn.: 'Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej [...], zlokalizowanej przy ul. [...] na działce nr [...], [...], obręb M. we W. - w miejscu istniejącej...
stacji przewidzianej do demontażu', z naruszeniem terminu określonego w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

IV SA/Wa 2103/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-04

polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (lokalizacja - [...], działka ew. nr [...]obr. [...]),, - od tego orzeczenia, pismem z [...]stycznia 2013 r...

I OSK 1969/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

nieważności decyzji Ministerstwa Budownictwa z [...] grudnia 1950 r. oraz utrzymanego nią w mocy orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie...
nieważności decyzji Ministerstwa Budownictwa z [...] grudnia 1950 r. oraz utrzymanego nią w mocy orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie...

II GSK 728/19 - Wyrok NSA z 2022-09-06

zawieszenia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zwrócił się o wszczęcie...
rynkowa nieruchomości wynosiła 9.320.180 zł., Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zarzucił rzeczoznawcy dopuszczenia się następujących czynów:, 1. poświadczenie nieprawdy...