Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OZ 793/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-26

., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej postanawia...
. w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej. Oznacza to, że skarga została wniesiona...

III OSK 5877/21 - Wyrok NSA z 2021-10-28

8 ww. rozporządzenia oraz przedłożonej przez inwestora, a znajdującej się w aktach sprawy kwalifikacji inwestycji wynika, że przedmiotowa stacja bazowa nie stanowi...
, a znajdującej się w aktach sprawy kwalifikacji inwestycji wynika, że przedmiotowa stacja bazowa taką inwestycją nie jest., Strona wnosząca sprzeciw wniosła uchylenie zaskarżonej...

II OSK 1683/10 - Wyrok NSA z 2012-06-15

w W. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci...
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi i przepisami odrębnymi. Organ I instancji takiej sprzeczności jednak nie wykazał. Usytuowanie wieży stacji bazowej na terenie...

II OSK 1159/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-07

, które dotyczyły budowy stacji bazowych telefonii komórkowych i wydawał korzystne dla inwestorów rozstrzygnięcia., Sędzia NSA A. G. złożył oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki...

VII SA/Wa 1158/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-14

z terenów subpolderu W. w gminie G. ujętych za pomocą kanału 'S' do kanału 'S' w km 0+200, działka nr[...], obręb W., gmina G. za pomocą stacji pomp...
. Z uwagi na fakt, że ww. decyzją udzielono pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód powierzchniowych pochodzących z terenów subpolderu W. w gminie G. za pomocą stacji...

II OSK 2001/17 - Wyrok NSA z 2019-06-18

Skarbu Państwa stanowi orzeczenie Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie z dnia [...] kwietnia 1953 r. nr [...], o wywłaszczeniu szeregu nieruchomości m. in...
[...] lutego 2004 r. w przedmiocie nabycia prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nie miało jednak bezpośredniego wpływu na moc obowiązującą bazowej decyzji...