Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SA/Wa 766/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-12

projektowanych anten nie tylko na środowisko, ale również na zdrowie i życie ludzi. Z ' Raportu ...' wynika, że emisja pól elektromagnetycznych przez omawianą stację bazowej...
niż 0,1 W/m2 spodziewane jest na wysokości powyżej 16,1 m nad poziomem terenu, w odległości do 26,7 m od osi słupa, na którym mają być zamontowane anteny tej stacji bazowej...

VII SA/Wa 1634/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-04

dla ludności przebywającej w otoczeniu stacji bazowej, tj. na wysokości powyżej 18,6 m n.p.t. oraz w maksymalnej odległości do 38,9 m od zamocowanych anten. Zatem projektowana...
stacja bazowa w ocenie organu nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska, a jej użytkowanie nie wprowadzi ograniczeń w funkcjonowaniu sąsiedniej zabudowy...

IV SA/Wa 631/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-01

na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci [...] nr [...], lokalizowanej na działce o nr ew. [...], przy ul. [...] we wsi B., W uzasadnieniu organ podniósł, iż Urząd...
Gminy S. wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie warunków do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii...

IV SA/Wa 548/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-22

dla inwestycji pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej [...] na budynku zlokalizowanym w R. przy ul. [...] utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., W uzasadnieniu...
postanowienia wskazano, że teren wokół stacji bazowej przewidziany jest wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta R. pod zabudowę mieszkaniową o niskiej...

IV SA/Wa 171/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-10

ochrony środowiska, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...] 'N.' przewidzianej do realizacji...
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...] ..N.'' przewidzianej do realizacji w miejscowości N. gm. B...

II OZ 539/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-28

decyzji o warunkach zabudowy przedsięwzięcie polegające na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej '[...] projektowanej na działkach nr [...] w miejscowości...
podkreślił ponadto, iż przygotowany 'Raport oddziaływania Stacji Bazowej nr [...] na środowisko' opracowany przez mgr inż. M. S. nie spełniał wymagań formalnych...

IV SA/Wa 543/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-01

warunki dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej (...) nr (...) 'S.' zlokalizowanej na wieży antenowej projektowanej w m. R., gm. R., działce nr ew. (...), woj...
około 80 m i około 130 m zaś budynek stacji benzynowej w odległości około 100 m od projektowanej stacji bazowej. Organ podniósł również, iż z raportu oddziaływania...

IV SA/Wa 444/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-26

inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] 'D.' w miejscowości D. na działce o nr ewid. [...], gmina Dr., Uzasadniając rozstrzygnięcie...
zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] 'D.' w miejscowości D. na działce o nr ewid. [...], gmina D...

IV SA/Wa 774/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-02

, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr (...) w miejscowości B. na działce...
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko sporządzony został, ustawowo wymagany raport pn. 'Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, stacja bazowa...

IV SA/Wa 1744/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-11

bazowej telefonii komórkowej (...) zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalnego o wysokości 9 m w G. przy ul. (...). Anteny planowanej stacji miały być umieszczone...
Z. C. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu organ podniósł, iż czynnikiem fizycznym przez który wskazana inwestycja polegająca na budowie stacji bazowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   16