Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Wa 1358/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-07

bazowej oraz dodatkiem służbowym przyznawanym na czas nieokreślony w [...] kategorii z mnożnikiem [...] kwoty bazowej, zwiększonym od dnia [...] listopada 2008 r. do dnia...
[...] października 2009 r. o mnożnik [...] kwoty bazowej, na jakie został mianowany rozkazem personalnym nr [...] Komendanta [...] Oddziału Straży Granicznej z dnia...

I OSK 1211/10 - Wyrok NSA z 2011-01-13

Masternak - Kubiak Protokolant st. inspektor sądowy Tomasz Zieliński po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej...
zajmowanym przed zwolnieniem, biorąc pod uwagę kwotę bazową określoną w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. d/ ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15...

II SA/Wa 909/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-26

. dodatek służbowy na czas nieokreślony w VIII kategorii z mnożnikiem 0,49 kwoty bazowej, zwiększony o mnożnik 0,05 kwoty bazowej,, - w pkt 2 w pozostałym zakresie utrzymał...
równorzędnym jest stanowisko specjalisty w Komendzie i Oddziału Straży Granicznej, zaszeregowane do stopnia etatowego - st. chor. szt. w 06 grupie uposażenia. Organ...

II SA/Wa 561/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-30

Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu w Celu Wydalenia w B. (etat. st. chor. szt. w 6 grupie uposażenia zasadniczego w I kategorii z mnożnikiem 1,61 kwoty bazowej...
[...] Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu w Celu Wydalenia w B. (etat. st. chor. szt. w 6 grupie uposażenia zasadniczego w I kategorii z mnożnikiem 1,61 kwoty bazowej...

II SA/Wa 982/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-18

1,71 kwoty bazowej i dodatkiem służbowym przyznanym na czas nieokreślony w wysokości 15,27% podstawy naliczenia tego dodatku i mianowany z dniem [...] marca 2016...
roku na równorzędne stanowisko [...] Zespołu [...] SG kat. [...] w L., [...] w 07 /siódmej/ grupie uposażenia zasadniczego w I kategorii z mnożnikiem 1,71 kwoty bazowej...

I OSK 2245/11 - Wyrok NSA z 2012-07-20

Ośrodka dla Cudzoziemców i Aresztu w Celu Wydalenia w B.P. etat. st. chor. szt. w 6 grupie uposażenia zasadniczego w I kategorii z mnożnikiem 1,61 kwoty bazowej, dodatkiem...
służbowym przyznanym na czas nieokreślony w VI kategorii z mnożnikiem 0,39 kwoty bazowej, dodatkiem za posiadany stopień służbowy przy zastosowaniu mnożnika 0,60 kwoty...

I OSK 698/08 - Wyrok NSA z 2009-04-22

st. chor. Straży Granicznej K. K., z dniem [...] lipca 2007 r., dodatek dla bezpośredniej obsługi statków powietrznych w wysokości ustalonej przy zastosowaniu mnożnika...
0,05 kwoty bazowej, tj. w wysokości 73 zł, pozostałe składniki uposażenia pozostawiając bez zmian. Jako podstawę prawną wskazał przepis art. 104 ustawy z dnia 12...

I OSK 650/09 - Wyrok NSA z 2009-12-14

funkcyjnego z mnożnikiem 0,94 kwoty bazowej, z uwagi na fakt, że zajmując stanowisko naczelnika Wydziału [...] od dnia 1 stycznia 2008 r. otrzymywał dodatek funkcyjny w XVIII...
kategorii z mnożnikiem 0,94 kwoty bazowej. Nadanie rozkazowi, na podstawie art. 108 § 1 k.p.a., rygoru natychmiastowej wykonalności zostało uzasadnione wyjątkowo ważnym...

I OSK 2023/16 - Wyrok NSA z 2018-07-17

.) Protokolant st. asystent sędziego Aleksander Jakubowski po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2018 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Komendanta...
w komparycji decyzji rozstrzyga o kwestiach, o których rozstrzygnięcie skarżący nie wnosił, tzn. o grupie uposażenia zasadniczego, mnożnika kwoty bazowej, dodatku służbowym...