Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

II SA/Wa 1722/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-16

, że konkretnie wskazany numer telefonu obwinionej nie wszedł we współdziałanie z antenami stacji bazowych BTS w [...], nie oznacza, że skarżąca w tym miejscu...
komórkowego [...]użytkowany przez J. B. ani razu nie wszedł we współdziałanie z antenami stacji bazowych BTS dla adresu [...] przy ul. [...]., Organ zwrócił również uwagę...

II SAB/Wa 202/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-23

jest właścicielem stacji bazowych telefonii komórkowej o numerach technicznych [...] oraz gdzie są zlokalizowane te stacje. Skarżąca wniosła o wskazanie miasta, dzielnicy...
, że Komenda Głowna Policji nie posiada stacji bazowych telefonii komórkowej oraz nie dysponuje danymi mogącymi wskazać na posiadanie takich stacji przez inne jednostki Policji...

I OSK 1575/17 - Wyrok NSA z 2019-03-22

., z której wynika, że numer telefonu komórkowego [...] użytkowany przez skarżącą ani razu nie wszedł we współdziałanie z antenami stacji bazowych BTS dla adresu [...] przy ul...
r. wykonując różne działania, takie jak np. połączenia telefoniczne i wysyłanie wiadomości SMS, wszedł 7818 razy we współdziałanie z antenami stacji bazowych BTS...

IV SA/Po 361/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-05

, w które wyposażone jest stanowisko dyżurnego KPP w P., właściwie zwane manipulatorami stacji bazowej, są urządzeniami pozwalającymi na odbiór korespondencji pomiędzy dyżurnym...
są w potencjometr pozwalający dostroić siłę głosu do warunków, jakie odpowiadają poszczególnym policjantom obsługującym dane urządzenia. Manipulatory stacji bazowej...

III SA/Lu 103/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-23

MSISDN [...] korzystał z sygnału stacji bazowej (...) należącej do firmy [...] operatora sieci komórkowej [...] w okolicach miejscowości L. D. - gmina G., województwa...

II SA/Po 400/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-11-25

Rzyminiak-Owczarczak Protokolant st. sekr. sąd. Ewa Wąsik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2009 r. sprawy ze skargi T. C. na decyzję Komendanta...
Wojewódzkiego Policji w P. z dnia [..] 2009 r. Nr [..] w przedmiocie przywrócenia do służby uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej ustalenia mnożnika 0,98 kwoty bazowej...

II SA/Rz 848/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-02-27

Protokolant st. sekr. sąd. Paweł Kozik po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 20 lutego 2009 r. sprawy ze skargi B. Ł. na decyzję...
. z dotychczas zajmowanego stanowiska ds. Skarg i Wniosków oraz Dyscyplinarnych w dziewiątej grupie zaszeregowania z mnożnikiem kwoty bazowej 2,05 i uposażeniem zasadniczym...

II SA/Bk 366/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-07-28

bazowej i dodatkiem służbowym. W uzasadnieniu rozkazu personalnego podał, że Komendant Miejski Policji w S. wnioskiem z dnia [...] września 2013 r. wystąpił o mianowanie...
st. sierż. A. I. - policjanta Komendy Powiatowej Policji w S., pełniącej służbę na stanowisku referenta Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą Wydziału...

II SA/Op 442/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-17

Komendanta Powiatowego Policji w [...] z dnia 27 kwietnia 2012 r., nr [...] w części dotyczącej daty mianowania st. sierż. K. L. na równorzędne stanowisko: referenta...
w [...] wystąpił z wnioskiem z dnia 27 kwietnia 2012 r. o mianowanie st. sierż. K. L. - referenta Ogniwa Patrolowo - Interwencyjnego Wydziału Prewencji KPP...

II SA/Wr 1947/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-09

[...]r. Nr [...] w przedmiocie przyznania mnożnika [...] kwoty bazowej oraz utrzymania dodatku służbowego na poziomie [...] zł miesięcznie I. uchyla zaskarżoną decyzję...
bazowej [...] złotych - co stanowi kwotę [...] zł oraz dodatek służbowy w kwocie [...] zł miesięcznie., W uzasadnieniu wskazano, że z dniem 1 stycznia 2001r. na podstawie...
1   Następne >   +2   6