Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

IV SA/Wa 1502/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-29

pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej [...] Z., zlokalizowanej na działce nr [...] w miejscowości Z., gm. G. W uzasadnieniu postanowienia podano...
, iż z załączonej dokumentacji, w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko opracowanego przez mgr inż. M. C. oraz mgr inż. J. Z. wynika, iż w skład stacji bazowej wejdą urządzenia...

IV SA/Wa 1288/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-28

stacji bazowej telefonii cyfrowej - oddala skargę - Postanowieniem z dnia [...] kwietnia 2007r. Nr [...] Główny Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 138 § 1 pkt...
[...] maja 2006r, znak: [...] uzgadniającego środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci...

IV SA/Wa 1918/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-23

polegającego na budowie stacji bazowej sieci (...) nr (...) przy ul. (...) w W., zgłaszając następujące środowiskowe uwarunkowania dla jego realizacji:, 1. inwestycję należy...
oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej na środowisko może być każdy, kto posiada wiedzę w tym zakresie, przy czym raport zostaje poddany ocenie przez organy...

IV SA/Wa 1892/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-22

r., znak: [...], którym uzgodnił, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii...
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wyżej wymienionej stacji bazowej telefonii komórkowej., Organ I instancji wskazał, że w bezpośrednim otoczeniu...

IV SA/Wa 1360/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-05

, iż przeprowadzone pomiary wykazały przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wokół stacji bazowych telefonii komórkowej eksploatowanej przez obie spółki. W decyzji...
, sprawujące zarząd wspólnot mieszkaniowych, spółki 'P.' S.A. oraz 'R.' Sp. z o.o. wniosły o uchylenie zaskarżonych decyzji oraz unieruchomienie stacji bazowej telefonii...

IV SA/Wa 963/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-05

, iż przeprowadzone pomiary wykazały przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wokół stacji bazowych telefonii komórkowej eksploatowanej przez obie spółki. W decyzji...
, sprawujące zarząd wspólnot mieszkaniowych, spółki 'P.' S.A. oraz 'R.' Sp. z o.o. wniosły o uchylenie zaskarżonych decyzji oraz unieruchomienie stacji bazowej telefonii...

VII SA/Wa 798/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-07

w [...] z dnia [...] marca 2003 r., znak: [...] uzgadniającej projekt budowlany stacji bazowej telefonii komórkowej systemu GSM 900/1800/2100 nr [...] na istniejącym kominie...
Sanitarnej (Dz. U. Nr 90. poz. 575 z późn. zm) uzgodnił projekt budowlany stacji bazowej telefonii komórkowej [...] na istniejącym kominie na działce nr [...] przy ul. R...

IV SA/Wa 1809/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-05

uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] 900/2000 MHz Nr [...] S. na działce nr ew. [...], obręb...
[...] przy ul. [...] w S. w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, z następującymi zastrzeżeniami:, - w dokumentacji projektowanej przedmiotowej stacji bazowej telefonii...

II OSK 577/07 - Wyrok NSA z 2008-05-28

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej [...] Ż., zlokalizowanej na działce nr [...] w miejscowości Ż., gm...
stacji bazowej wejdą urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo - odbiorcze zainstalowane w kontenerze aparaturowym ustawionym obok wieży antenowej o wysokości ok. 50,5...

VII SA/Wa 1272/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-07

z dnia, [...] marca 2005r. Nr [...] .M. Ch po zapoznaniu się z projektem budowlanym oraz raportem oddziaływania na środowisko stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...
mocy pół elektromagnetycznych wokół stacji po zrealizowaniu stacji bazowej, które wraz z decyzją pozwolenia na budowę trzeba przedłożyć [...] Wojewódzkiemu Inspektorowi...
1   Następne >   +2   +5   +10   17