Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad X

II GSK 62/08 - Wyrok NSA z 2008-04-24

drogowego pod stację bazową telefonii komórkowej. Spółka stwierdziła, że przy wyliczeniu opłaty za urządzenia stacji bazowej organ wadliwie zastosował przepisy § 1 pkt 3 i §...
stacji bazowej jako umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego albo jako umieszczenie...

II GSK 185/22 - Wyrok NSA z 2022-03-25

[...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym stacji bazowej telefonii komórkowej oddala skargę...
grudnia 2024 r., w pasie drogowym drogi krajowej nr 7 - parking drogowy 'M' (działka o numerze ewid. [...], obręb M., jedn. ewid. Z.), stacji bazowej telefonii komórkowej...

II OSK 2081/19 - Wyrok NSA z 2022-07-19

dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] sieci [...] o wysokości do 62 m, na działce nr [...], obręb 4, m. [...], gm. [...], w odległości 25 m...
inwestycji celu publicznego dla ww. przedsięwzięcia. W uzasadnieniu postanowienia organ stwierdził, że ze względów bezpieczeństwa stacja bazowa telefonii komórkowej...

IV SA/Wa 2913/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-19

inwestycji polegającej na: 'budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] Sp. z o.o. o oznaczeniu [...], w skład której wchodzi: stalowa wieża kratowa, anteny sektorowe (6...
polegającej na: 'budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] Sp. z o.o. o oznaczeniu [...], w skład której wchodzi: stalowa wieża kratowa, anteny sektorowe (6 szt...

II OSK 1582/19 - Wyrok NSA z 2022-04-27

projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...
przez organ specjalistyczny, tj. zarządcę drogi, istotnej okoliczności faktyczno-prawnej jaką jest możliwość przewrócenia się stacji bazowej w razie, jak to określił...

II OSK 1376/18 - Wyrok NSA z 2020-10-29

się stacji bazowej w razie, jak to określił zarządca drogi 'ekstremalnie negatywnych warunków atmosferycznych'. Odnosząc się do omawianego zarzutu...

II GSK 1828/11 - Wyrok NSA z 2012-12-07

inwestycyjnego pn. 'Budowa przyłącza teletechnicznego do stacji bazowej P. S.A. przy ul. Ś. w C.', według załączonego projektu., W uzasadnieniu decyzji wskazano...