Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

VI SA/Wa 1907/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-14

sposób wyliczenia powyższej kwoty za poszczególne elementy składające się na obiekt nazwany przez wnioskodawcę 'stacją bazową telefonii komórkowej'., Pismem z dnia [...] grudnia...
decyzji i ponowne ustalenie opłaty za zajęcie pasa drogowego pod stację bazową telefonii komórkowej, skarżąca zarzuciła Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad...

VII SA/Wa 260/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-05

r., nr [...] odmawiające uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej...
stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] nr [...] wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr [...], obręb [...], gmina Ł., Burmistrz Ł., pismem z 9 sierpnia 2021...

VII SA/Wa 1397/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-17

. znak: [...] odmawiającym uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej...
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr ewid. [...] (w części), obręb geodezyjny [...], gm. [...], Generalny...

II OSK 3120/19 - Wyrok NSA z 2020-05-25

nr [...] z [...] września 2018 r. w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii...
w Katowicach wniosek Burmistrza Blachowni o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej...

IV SA/Wa 1405/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-13

, w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej...
publicznego dla zadania polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] , obejmującej w szczególności realizację wieży o wysokości...

IV SA/Wa 3325/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-25

. w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej...
celu publicznego dla zadania polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wraz z przyłączem zasilającym na terenie działek...

II OSK 29/19 - Wyrok NSA z 2021-12-21

inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora [...] na części działki nr [...], w obrębie geodezyjnym [...], w gminie...
nadto planowaną odległość stacji bazowej od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej, wyznaczoną na 25 m. Przyznał, że nie narusza ona art. 43 ust. 1 ustawy, ale zaznaczył...

VII SA/Wa 1506/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr ew. [...], położonej w miejscowości...
podjęcia czynności niezbędnych do należytego ustalenia stanu faktycznego i nieprawidłowe, bezpodstawne uznanie, ze posadowienie stacji bazowej telefonii komórkowej...

VII SA/Wa 1507/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr ew. [...] , położonej...
, ze posadowienie stacji bazowej telefonii komórkowej w odległości od krawędzi jezdni drogi krajowej może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego, 3) art. 6 k.p.a. poprzez naruszenie...

IV SA/Wa 2110/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] sieci [...] o wysokości do 62 m, na działce nr ewid. [...], obręb [...], m. [...], gm...
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] sieci [...] o wysokości do 62...
1   Następne >   3