Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

II SAB/Ol 15/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-04-28

skarżąca), działającej przez pełnomocnika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej '[...]' S.A....
2019 r. inwestor uzupełnił złożony wniosek z zastrzeżeniem, że część żądań organu jest nieuzasadniona. Z uwagi na planowane parametry pracy stacji bazowej inwestor...

II SA/Łd 164/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-05-23

wprowadzenie w planie miejscowym rozwiązań uniemożliwiających lokalizowanie stacji bazowych telefonii komórkowej w sytuacji gdy taka inwestycja jest zgodna z przepisami...
, faktycznie uniemożliwiają lokowanie inwestycji telekomunikacyjnych na obszarze objętym planem, co narusza wskazane wyżej przepisy. Oddziaływanie stacji bazowej...

II SAB/Wr 67/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-01-20

na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P.(1) nr [...], na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym [...], obręb I., gmina S. Skarżący wnioskował...
środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Spółka P. złożyła w 2019 r. Organ nie wywiązał się z obowiązku załatwienia...

II SA/Bd 512/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-06-07

niejawnym sprawy ze skargi Tadeusza G. na zawiadomienie Burmistrza A. w przedmiocie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii...
A. (w imieniu którego działa Urząd Miejski w A.) informował go o wszczęciu w dniu [...] 2006 r. postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej 'C...

II SA/Łd 164/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-03-11

w Ł. z dnia [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej. Natomiast w niniejszej sprawie kwestionowana jest legalność uchwały Rady Miasta...
Budowlanego w Ł. z dnia [...], nr [...], utrzymującej w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...], nr [...], o nakazie rozbiórki stacji...

III OW 193/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-11

właściwego do rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii...

II SAB/Kr 81/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-20

, zadając następujące pytania:, 1. Czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w sprawie działki nr [...] położonej w P. obejmującej budowę stacji bazowej...
. Ponadto w skardze zawarto zarzuty dotyczące nieprawidłowości w zakresie procesu inwestycyjnego oraz postępowania administracyjnego związanych z budową stacji bazowej telefonii...

II SAB/Sz 56/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-10

i gospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na 'Budowa Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej <[...]> przewidzianej do realizacji w D. gm. M. woj. zachodniopomorskie dz...
Miasta z dnia [...] października 1999 r. nr [...] o warunkach zabudowy i gospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na 'Budowa Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej...

II SA/Kr 129/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-19

lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej. Teren lokalizacji obiektów energetyki wiatrowej na gruntach rolnych stanowi jeden zwarty obszar o powierzchni 66,79 ha...
towarzyszącymi. Na przedmiotowym terenie dopuszcza sr sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, stacje bazowe telefonii komórkowej wraz z urządzeniami...

II SA/Po 364/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-04-03

[...] lutego 2014 r. było nieczynne ze względu na awarię zaistniała [...] lutego 2014 r. i przekazanie stacji bazowej komputera do naprawy., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
1   Następne >   2