Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Wr 756/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru...
administracyjne w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] (A. Sp. z o.o.) Nr [...] zlokalizowanej w Ś. przy ul. G. nr [...], na terenie działki...

II SA/Wr 170/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-11

inwestorowi stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wykonanej w obrębie budynku przy ul. [...][...] we [...], rozbiórkę wskazanej stacji bazowej wraz z instalacją...
od B. Ł. (dalej także jako: 'skarżący) informacji o montażu na wieży kościoła zlokalizowanego we [...] przy ul. [...][...] anten stacji bazowej telefonii komórkowej, podjął...

II SA/Wr 767/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-20

budowy stacji bazowej telefonii komórkowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji. D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego...
administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...], zlokalizowanej przy pI. [...]w Ś.., W uzasadnieniu decyzji DWINB podano...

II SA/Wr 189/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2024-01-16

administracyjnego w sprawie samowolnych robót budowlanych polegających na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
samowolnych robót budowlanych polegających na przebudowie stacji bazowej, zlokalizowanej na wieży kościoła na działce nr [...] w D., gmina K., Powyższa decyzja zapadła...

II SA/Wr 227/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-10

. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii...
w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] nr [...] zlokalizowanej w Ś. przy ul. G., na terenie działki nr 4/27, AM-[...]., Wskazane rozstrzygnięcia...

II SA/Wr 67/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-09

samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji; II. stwierdza, że zaskarżona...
I instancji lub w skrócie PINB) Nr [...] z dnia 18 października 2013 r. umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii...

II SA/Wr 526/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-08

uwarunkowaniach prawnych i faktycznych., Do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. (dalej - PINB) wpłynęła informacja o wykonaniu stacji bazowej telefonii...
kontroli. W ramach tej czynności ustalono, na dachu budynku przy ul. [...] we W. istnieje stacja bazowa telefonii komórkowej A Sp. z o. o. utworzona z zespołu urządzeń...

II SA/Wr 332/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-10-10

, wymiana modułów radiowych. Roboty budowlane miały być zrealizowane na stacji bazowej - obiekcie radiotelekomunikacyjnym telefonii komórkowej, zlokalizowanym na działce...
istniejącej stacji bazowej w rozumieniu art. 3 ust. 6 u.p.b. Ponadto organ podniósł wątpliwości dotyczące zgodności robót z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania...

II SA/Wr 27/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-17

w W. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki części stacji bazowej telefonii komórkowej wraz...
kodeksu postępowania administracyjnego, nakazał '[...] Sp. z o. o.' - inwestorowi robót związanych z wykonaniem stacji bazowej telefonii komórkowej (oznaczonej nr [...]) wraz...

II SA/Wr 648/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-23

16 lutego 2011 r., Nr 18/2011 odmówiono A. Sp. z o.o. zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej...
ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106. poz. 675) poprzez przyjęcie, że budowa stacji bazowej jest niezgodna...
1   Następne >   +2   +5   +10   50