Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VII SA/Wa 1243/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

robót budowlanych dotyczących rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] na terenie działki nr ew. [...] w J., wykonanych bez wymaganego pozwolenia na budowę...
[...] Stowarzyszenia [...] (dalej: 'Stowarzyszenie') o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie rozbudowy w kwietniu 2018 r. stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] na terenie...

VII SA/Wa 1855/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-26

., inwestorowi udzielono pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, dla której przewidziano zainstalowanie po jednej antenie nadawczej na każdym z trzech sektorów...
. Po wybudowaniu stacji na podstawie udzielonego pozwolenia, w latach 2012 i 2014 inwestor dokonał jej modernizacji i obecnie na przedmiotowej stacji bazowej zainstalowane...

VII SA/Wa 2058/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-09

. - Kodeks postępowania administracyjnego, umorzył postępowanie w sprawie 'rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dz. nr [...] w m. M., gm. M...
nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej spółki [...] na działce o numerze [...] obrąb [...] M. przy ul. K. w M.., Pismem z [...].03.2015r. zawiadomiono...

VI SA/Wa 1907/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-14

sposób wyliczenia powyższej kwoty za poszczególne elementy składające się na obiekt nazwany przez wnioskodawcę 'stacją bazową telefonii komórkowej'., Pismem z dnia [...] grudnia...
decyzji i ponowne ustalenie opłaty za zajęcie pasa drogowego pod stację bazową telefonii komórkowej, skarżąca zarzuciła Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad...

VII SA/Wa 1575/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-27

[...] maja 2016 r. nr [...] (dalej jako: 'PINB') , nakazującej [...] S.A. rozbiórkę stacji bazowej telefonii cyfrowej składającej się z dwóch masztów o wysokości 6,80 m...
przy ul. [...] w [...] - utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., Z akt postępowania administracyjnego wynika, że stacja bazowa telefonii cyfrowej sieci...

VII SA/Wa 171/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-21

w [...] roboty budowlane przy rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...] na terenie działki nr ew. [...] obr. [...] w m. [...], gm...
rozbudowy ww. stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...] oraz dopuszczenie ww. Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu na prawach strony., Zawiadomieniem z dnia 1...

VII SA/Wa 1010/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

dla miasta na prawach powiatu w G. z dnia [...] .08.2015r. nr [...] , udzielającej [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. pozwolenia na użytkowanie stacji bazowej telefonii...
[...] .08.2015r. udzielającej [...] Sp. z o.o. z siedzibą w W. pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej wybudowanej w oparciu o decyzję Prezydenta...

VII SA/Wa 2387/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-12

postępowanie w przedmiocie legalności budowy stacji bazowej [...] zlokalizowanej na wieży kościoła p.w. Św. S. przy ul. [...] w Ż., odmówił stwierdzenia jej nieważności...
administracji architektoniczno budowlanej - Prezydenta Miasta Ż. zgłoszenia z dnia 14 lutego 2005 r montażu stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z czterech anten...

VII SA/Wa 978/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-11

rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej wybudowanej na dachu wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego przy ul. [...] w [...]. Spółka przedstawiła Powiatowemu...
decyzję tym, że Spółka nie uzyskała pozwolenia na budowę stacji bazowej mimo, iż przeprowadzona inwestycja w postaci wybudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej...

VII SA/Wa 989/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-04

., W związku z powyższym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] (dalej: 'PINB') prowadził postępowanie w sprawie niezgodnej z prawem rozbudowy stacji bazowej telefonii...
., W konsekwencji PINB postanowieniem nr [...] z [...] września 2015 r., znak: [...], ustalił wysokość opłaty legalizacyjnej w związku z wykonaną rozbudową ww. stacji bazowej na kwotę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100