Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1476/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-07-13

w W. doprowadzenie przebudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] do stanu poprzedniego, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 2 ustawy...
Prawo budowlane nakazał Spółka A. S.A. rozbiórkę elementów samowolnej przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej [...] , zlokalizowanej na działce nr [...] , gmina M...

II SA/Sz 850/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-02-27

pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wieża typu [...] 60m w miejscowości P. działka nr [...] obręb P. gmina K. , utrzymał w mocy decyzję organu...
[...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił [...] Spółce z o.o. z siedzibą w W. ul. [...] pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wieża typu [...] 60m...

II SA/Sz 422/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-06-28

, tj. stacji bazowej telefonii komórkowej T.-M. SA nr [...] K. N. M. wraz z zasilaniem na działce nr [...] przy ul. [...] w obrębie N. bez wymaganego pozwolenia na budowę...
i nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie do dnia [...] r., 1) zaświadczenia Wójta Gminy K. o zgodności budowy stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Sz 1310/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-04-07

[...] Spółki z o.o. z siedzibą w W. (wraz z załącznikami) o pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora [...] wieży typu [...] o wysokości...
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany) stacji bazowej telefonii komórkowej [...] uzupełniony na etapie postępowania prowadzonego przez organ I instancji...

II SA/Sz 345/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-06-25

i udzielił [...] Sp. z o.o. w W., pozwolenia na budowę, obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej - wieża typu BOT - E360 m o wysokości całkowitej 61,95 m n.p.t....
wskazał na brak dokonania przez organ, I instancji samodzielnych ustaleń, pominięcie istniejącej stacji bazowej w odległości ok. 200 od działki nr [...] i łącznego...

II SA/Sz 578/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-12-12

26 kwietnia 2018 r., (sygn. akt II SA/Sz 55/18), uchylającego decyzję Starosty [...] z dnia [...] r., znak: [...] dotyczącą pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...
dnia [...] sierpnia 2018 r. Organ nadzoru budowlanego przeprowadził ponowną kontrolę budowy stacji bazowej telefonii komórkowej. W dniu kontroli na terenie działki...

II SA/Sz 959/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-12-19

prawnego, od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...]., znak: [...], nakazującej inwestorowi - [...]Spólki S.A. w W., rozbiórkę stacji bazowej...
się wniosek o umorzenie postępowania, ponieważ inwestor nie zgadza się z twierdzeniem, że budowa stacji bazowej telefonii komórkowej zawsze wymaga pozwolenia na budowę...

II SA/Sz 247/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-22

na budowę dla Spółki A. stacji bazowej telefonii komórkowej [...] obejmującej: wieżę kratową o konstrukcji stalowej i całkowitej wysokości 61,45 metra z zespołem urządzeń...
stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z wymaganymi dokumentami., Zgodnie z treścią art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę...

II SA/Sz 713/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-10-20

stacji bazowej sieci [...] o numerze [...] na dz. Nr [...] obr. [...] przy ul. [...] w [...], o co wystąpił operator sieci - Spółka A. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ...
powołał się na § [...] pkt [...] miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego (mpzp) zgodnie z którym w zakresie stacji bazowych telefonii komórkowej utrzymuje...

SA/Sz 2441/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-04-28

A. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na adaptacji suszami w budynku wielorodzinnym przy ul. [...], na pomieszczenie stacji bazowej...
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów pod budowę takich stacji., Bezpodstawnie zatem przyjęto, że stacja bazowa telefonii komórkowej zaliczona...
1   Następne >   +2   +5   +10   32