Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1232/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-01-09

nr 4745/6 w [...] , Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowanego w [...] wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stacji bazowej telefonii cyfrowej wraz z masztem...
inwestycja został zrealizowana zgodnie z decyzją Kierownika Urzędu Rejonowego w [...] z dnia [...] maja 1997 r. nr [...] o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii...

II SA/Rz 1036/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-08

bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr [...] w I. przeprowadzona została [...] maja 2016 r. kontrola, podczas której ustalono, iż stacja wybudowana...
z [...] lutego 2012 r. nr [...]. Podczas kontroli przedstawiciel Spółki wyjaśnił, że w lipcu 2013 r. w stacji bazowej zainstalowane zostały dodatkowe urządzenia: trzy anteny...

II SA/Rz 647/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-08-28

Budowlanego w U. (dalej: PINB) prowadził postępowanie w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości J., Postanowieniem z [...] kwietnia 2018 r. PINB...
sektorowych, zamontowanych na istniejącej stalowej wieży kratowej stacji bazowej telefonii komórkowej o kodzie 5842 W. ([...]) bez wymaganego pozwolenia na budowę, usytuowanej...

II SA/Rz 261/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-21

urządzeń radiokomunikacyjnych na wieży stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr 1025/3 położonej w I. Organ ustalił, że stacja wybudowana została...
z dnia [...] lutego 2012r. nr [...]. W oparciu o wyjaśnienia przedstawiciela Spółki, właściciela stacji, organ ustalił, że w lipcu 2013r. na wieży stacji bazowej telefonii...

II SA/Rz 356/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-12-02

Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2004 roku znak: [...] i jednocześnie nakazał A. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej, składającej się z trzech anten...
Inspektora Nadzoru Budowlanego o nakazanie rozbiórki obiektu budowlanego obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...] realizowanego na istniejącym kominie B...

II SA/Rz 1429/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-28

prawa poprzez zmianę treści § 4 ust. 8 pkt 7c: '...dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U, U.PG...
publicznego z zakresu łączności publicznej, w tym stacji bazowych telefonii komórkowych, czyli dostosowanie zapisów planu miejscowego do wymagań określonych w art. 46 ust. 1 ustawy...

II SA/Rz 845/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-08

inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne związane z budową stacji bazowej telefonii komórkowej Wójt Gminy P. decyzją z dnia [...] maja 2020 r...
., nr [...], ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej A Sp. z o.o. wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową...

II SA/Rz 134/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-01-08

w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce ewid. nr 1025/3 położonej w [...]. Stacja wybudowana została na podstawie decyzji o pozwoleniu...
z [...] sierpnia 2016 r. PINB umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie zamontowania urządzeń radiokomunikacyjnych na wieży stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Rz 1059/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-05-23

publicznego o nazwie: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] na działce nr 1253 w Z., Zaskarżone rozstrzygnięcie zostało wydane w oparciu...
[...] lipca 2012 r., nr [...], określił lokalizację inwestycji o znaczeniu lokalnym obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] na działce nr 1253...

II SA/Rz 289/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-06-01

urządzeń stacji bazowej ERA nr 58346 na istniejącym obiekcie budowlanym (na dachu istniejącego budynku), na działce nr 560/2 obr. 207 przy ul. K. 1 w R.- utrzymał...
się zamiarowi wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń stacji bazowej ERA nr 58346 na istniejącym obiekcie budowlanym (dachu istniejącego budynku...
1   Następne >   +2   +5   +10   32