Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Po 1224/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-03

[...]) nakazującą inwestorowi Spółce A z siedzibą w W., rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr ewid. [...] położonej w L.., Zaskarżona decyzja została wydana...
na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym [...] w L., PINB wszczął z urzędu postępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na powyżej oznaczonej...

IV SA/Po 347/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-12

decyzję Starosty [...] nr [...] z dnia 20 grudnia 2018 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...
r. [...] Sp. z o. o. złożyła do Starostwa Powiatowego w S. wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] Sp...

IV SA/Po 656/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-17

od nałożenia obowiązku wykonania czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodności z prawem stacji bazowej telefonii cyfrowej nr [...] zlokalizowanej...
i prawnym., Starosta P. decyzją Nr [...] z dnia [...].09.2006 r. (znak [...]) zatwierdził projekt budowlany i udzielił P. Sp. z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej...

IV SA/Po 848/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-28

., Do zgłoszenia załączono: Opis szczegółowy robót budowlanych, Mapę zasadniczą istniejącej już stacji bazowej, Kwalifikację przedsięwzięcia i Analizę środowiskową...
modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej. W załączonej do zgłoszenia dokumentacji wskazano, że zgłoszenie dotyczy instalacji urządzeń - na istniejącej już - stacji...

IV SA/Po 1018/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-10

) rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] zlokalizowanej w Koninie [...]., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że w wyniku przeprowadzonej kontroli przez PINB...
, ustalono że w Koninie na budynku i w budynku przy [...], znajdują się urządzenia tworzące jako całość stację bazową telefonii komórkowej, której właścicielem jest [...]SA...

IV SA/Po 456/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-12

[...] marca 2003 r., nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej., Decyzją z dnia...
pozwolenia na użytkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej., Pismem z dnia [...] lutego 2014 r. Wójt Gminy S. poinformował organ powiatowy, że przedmiotowa inwestycja...

IV SA/Po 693/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-19

stacji bazowej telefonii komórkowej znajdującej się na działce nr [...] obr. C. Z., gm. S.., Pismem z dnia [...] kwietnia 2013 r. [...] Stowarzyszenie [...] wniosło...
decyzji Starosty [...] z dnia [...] marca 2003 r., nr [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę przedmiotowej stacji bazowej telefonii...

IV SA/Po 191/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-10

na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej, tj. montażu anteny radioliniowej o 0,6m na wysokości 46m na stacji bazowej telefonii komórkowej znajdującej...
I instancji., W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ II instancji wskazał, że PINB w S. prowadził dwa postępowania w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej...

IV SA/Po 586/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-17

czynności lub robót budowlanych w celu doprowadzenia do stanu zgodności z prawem stacji bazowej telefonii cyfrowej Nr [...] zlokalizowanej w P. przy ul. [...], na działce...
o nr [...] będącej aktualnie własnością [...] S.A. (zwane dalej odpowiednio: obowiązek; stacja bazowa; działka nr [...])., W uzasadnieniu decyzji organ opisał...

IV SA/Po 862/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-09

. poz. 1333 ze zm.; dalej: 'P.b.') wstrzymał zrealizowaną bez wymaganego pozwolenia na budowę - rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] na dz. nr [...], obr. K...
stacji bazowej telefonii komórkowej', w sytuacji gdy 'roboty budowlane polegające na zainstalowaniu urządzeń na istniejącym obiekcie budowlanym zostały w całości...
1   Następne >   +2   +5   +10   60