Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 111/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-30

i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej i wieży antenowej o wysokości 36 m na działkach nr '[...]' i '[...]' obręb '[...]' przy ulicy...
doktryny brak jest podstaw aby uznać, że inwestycja polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nie może być traktowana jako inwestycja celu publicznego...

II SA/Ol 18/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-02-20

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie sprzeciwu na posadowienie tymczasowej mobilnej stacji bazowej oddala skargę. 1. Spółka A (dalej: Spółka, skarżąca) zgłosiła w dniu 6 września...
2017r. do Starosty zamiar budowy/prowadzenia następujących robót budowlanych: posadowienia tymczasowej mobilnej stacji bazowej operatora A w miejscowości U., działka...

II SA/Ol 597/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-07

na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej '[...]' na działce o nr geod. '[...]' w miejscowości '[...]', gm. '[...]'., Decyzją z dnia '[...]' Starosta '[...]' zatwierdził...
projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę stacji bazowej objętej wnioskiem z dnia '[...]', W wyniku odwołania M. N. Wojewoda decyzją z dnia '[...]' uchylił w całości...

II SA/Ol 782/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-12

stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...], na działce nr [...] obręb [...], gm. D. Podstawę rozstrzygnięcia stanowił art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36...
określone w art. 32 ust. 4 pr. bud., gdyż złożył wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora [...] nr [...], na dz. nr [...], obr...

II SA/Ol 809/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-23

na budowę, Starosta (dalej: Starosta) decyzją z dnia [...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla realizacji stacji bazowej telefonii...
techniczną, a także negatywne stanowisko w kwestii lokalizacji i stacji bazowej telefonii komórkowej wyrazili mieszkańcy G. oraz właściciele nieruchomości sąsiadujących...

II SA/Ol 655/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-26

na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej wraz z zewnętrzną linią zasilającą obiekt w energię elektryczną na działce nr '[...]' w miejscowości S., gm...
projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej Nr '[...]' wraz z zewnętrzną linią zasilającą obiekt w energię elektryczną, położonej...

II SA/Ol 306/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-28

, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr '[...]', obręb A, gmina A. We wniosku podano...
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora A na terenie działki o numerze ewidencyjnym...

II SA/Ol 983/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-01-10

'[...]', nr '[...]', zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą dla Spółki A (dalej: 'skarżąca') pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce nr '[...]' położonej...
z dnia 5 lipca 2017 r., Rozpoznając sprawę Starosta decyzją z '[...]' orzekł o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...

II SA/Ol 662/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-18

dla A Sp. z o.o. z siedzibą w W pozwolenia na budowę 'Stacji bazowej Telefonii komórkowej A, wieża typu '[...]' o całkowitej wysokości '[...]'m n.p.t.', na działce...
planowanej inwestycji zawartych w projekcie budowlanym organ powziął uzasadnione wątpliwości, czy realizacja stacji bazowej jest możliwa bez decyzji o środowiskowych...

II SA/Ol 53/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-03-20

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej - odmowy uchylenia decyzji 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; 2...
ostateczną Starosty '[...]' z dnia '[...]', Nr '[...]', zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą inwestorowi Spółce A pozwolenia na budowę stacji bazowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   19