Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 774/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-12-13

Budowlanego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wstrzymania rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej I. uchyla zaskarżone postanowienie ; II. zasądza od organu...
na rzecz strony skarżącej kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Po wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie rozbudowy stacji bazowej...

II SA/Ol 111/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-04-30

i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej i wieży antenowej o wysokości 36 m na działkach nr '[...]' i '[...]' obręb '[...]' przy ulicy...
doktryny brak jest podstaw aby uznać, że inwestycja polegająca na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nie może być traktowana jako inwestycja celu publicznego...

II SA/Ol 18/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-02-20

'[...]' nr '[...]' w przedmiocie sprzeciwu na posadowienie tymczasowej mobilnej stacji bazowej oddala skargę. 1. Spółka A (dalej: Spółka, skarżąca) zgłosiła w dniu 6 września...
2017r. do Starosty zamiar budowy/prowadzenia następujących robót budowlanych: posadowienia tymczasowej mobilnej stacji bazowej operatora A w miejscowości U., działka...

II SA/Ol 753/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-12-20

rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej spółki B w G., na działce nr [...] przy ul. [...] oraz o dopuszczenie organizacji do udziału w tej sprawie. Podczas...
przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że na działce nr [...] w G. zlokalizowano stację bazową telefonii komórkowej P składającą się z wieży kratowej o wysokości...

II SA/Ol 588/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-12-15

na rzecz [...] Sp. z o.o. (dalej jako: 'Spółka', 'inwestor' lub 'strona skarżąca') decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] o wysokości...
przebieg postępowania w sprawie. Podano, że wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wskazanej stacji bazowej telefonii komórkowej został złożony przez pełnomocnika Spółki 7...

II SA/Ol 597/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-09-07

na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej '[...]' na działce o nr geod. '[...]' w miejscowości '[...]', gm. '[...]'., Decyzją z dnia '[...]' Starosta '[...]' zatwierdził...
projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę stacji bazowej objętej wnioskiem z dnia '[...]', W wyniku odwołania M. N. Wojewoda decyzją z dnia '[...]' uchylił w całości...

II SA/Ol 782/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-12-12

stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...], na działce nr [...] obręb [...], gm. D. Podstawę rozstrzygnięcia stanowił art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36...
określone w art. 32 ust. 4 pr. bud., gdyż złożył wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora [...] nr [...], na dz. nr [...], obr...

II SA/Ol 809/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-23

na budowę, Starosta (dalej: Starosta) decyzją z dnia [...] zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę dla realizacji stacji bazowej telefonii...
techniczną, a także negatywne stanowisko w kwestii lokalizacji i stacji bazowej telefonii komórkowej wyrazili mieszkańcy G. oraz właściciele nieruchomości sąsiadujących...

II SA/Ol 655/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-10-26

na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej wraz z zewnętrzną linią zasilającą obiekt w energię elektryczną na działce nr '[...]' w miejscowości S., gm...
projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej Nr '[...]' wraz z zewnętrzną linią zasilającą obiekt w energię elektryczną, położonej...

II SA/Ol 306/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-28

, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr '[...]', obręb A, gmina A. We wniosku podano...
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora A na terenie działki o numerze ewidencyjnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   20