Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 497/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-27

w W. opłaty legalizacyjnej w wysokości [...] zł, w związku z budową, bez wymaganego pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu kościoła...
. [...] w L., polegających na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...], systemu UMTS. We wnioskach podkreślono, że przedmiotowa inwestycja została zrealizowana...

I SA/Lu 685/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-25

., Z ustaleń organu podatkowego I instancji wynikało, że Spółka nie zadeklarowała do opodatkowania następujących budowli :, - stacji bazowej telefonii komórkowej B...
., oznaczenie BT -[...], zlokalizowanej przy ul. P., w Z.,, - rozbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej B., oznaczenie BT [...], zlokalizowanej na dachu elewatora, przy ul...

I SA/Lu 124/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-04-30

nie zadeklarowała do opodatkowania następujących budowli: stacji bazowej telefonii komórkowej [...], oznaczenie [...], zlokalizowanej przy ul. P., w Z.; rozbudowanej...
stacji bazowej telefonii komórkowej [...], oznaczenie [...], zlokalizowanej na dachu elewatora, przy ul. N., w Z.; stacji bazowej telefonii komórkowej [...], oznaczenie...

II SA/Lu 763/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-01-26

wszczął postępowanie administracyjne w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr ew. [...], położonej w D. K.., W toku postępowania...
przeprowadzono oględziny, w wyniku których ustalono, że na ww. działce zlokalizowana jest stacja bazowa telefonii komórkowej składająca się z wieży wspartej na fundamentach, urządzeń...

II SA/Lu 838/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-01-30

w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej oznaczonej symbolem '[...]', zlokalizowanej na dachu budynku kościoła przy ul. K. w L., W uzasadnieniu powyższego...
. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta L. wszczął postępowanie w sprawie stacji bazowej usytuowanej na dachu budynku kościoła przy ul. K. w L., o czym w piśmie...

I SA/Lu 598/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-12-13

w całości i sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji., W ocenie organu odwoławczego prawidłowa jest ocena Prezydenta Miasta o uznaniu stacji bazowej...
definicji organ skonstatował, że ich analiza daje podstawę do stwierdzenia, iż stacje bazowe telefonii komórkowej są budowlami, czego potwierdzeniem są także uzyskane...

II SA/Lu 691/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-08

stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej na działce Nr 1239 przy ul. F. 33 w L. do stanu zgodnego z prawem - utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., W uzasadnieniu...
nakazania P. T. C. C. Sp. z o.o. obowiązku wykonania czynności lub robót budowlanych, w celu doprowadzenia stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej na działce...

II SA/Lu 37/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-04-27

. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej I. uchyla zaskarżoną decyzję...
, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta L. umorzył postępowanie administracyjne w sprawie rozbudowy przez C. Sp. z o.o. w W. stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Lu 649/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-01-29

na budowie instalacji stacji bazowej [...] Sp. z o.o. oznaczonej nr [...] P. [...] wraz z konstrukcjami na działce nr [...] w P.., Decyzja została wydana w następującym stanie...
(nr [...], nr [...], nr [...]) oraz wskazał na potrzebę uwzględnienia wpływu linii energetycznej przebiegającej niedaleko od miejsca planowanej lokalizacji stacji bazowej na wielkość...

I SA/Lu 159/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-05-09

: stacji bazowej telefonii komórkowej GSM [...] usytuowanej na dzwonnicy Katedry przy ul. K.w Z.; stacji bazowej telefonii komórkowej GSM [...] znajdującej się na terenie...
elektrociepłowni A. przy ul. H.w Z.; stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS [...] znajdującej się na dachu elewatora na działce o nr ew. [...] przy ul. N. w Z.; stacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   23