Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 577/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-14

Starosty z dnia 14 maja 2012 r. odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii...
, 'A' Spółki z o.o. z siedzibą w W., zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej - stacji przekaźnikowej...

II SA/Gd 593/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-14

skargę. W dniu 19 maja 2011 r. do Starostwa Powiatowego w W. wpłynął wniosek Spółki A o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę 'stacji bazowej...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na projektowanej wieży kratowej na działce nr [...] w L., gmina C...

II SA/Gd 390/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-23

z dnia 14 lutego 2008 r. skarżący zwrócił się do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o sprawdzenie legalności stacji bazowej telefonii komórkowej A. zlokalizowanej...
- istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej, usytuowanej na działce nr [..] w K., gmina P., polegających na montażu anten sektorowych., Uzasadniając organ wskazał...

II SA/Gd 232/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-17

na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w postaci wieży typu MONOBOT H-42 o wysokości całkowitej 43,3 m n.p.t., na terenie działki nr [..], w obrębie ewidencyjnym...
[.] przy ul. Ś. w G., została wniesiona w następującym stanie sprawy:, Wnioskiem z 9 kwietnia 2020r. inwestor wystąpił o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...

I SA/Gd 438/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-07-25

, że w przedstawionym stanie faktycznym, przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi kompletna stacja bazowa telefonii komórkowej a nie tylko jej fundamenty...
w ramach prowadzonej działalności posiada stację bazową telefonii komórkowej posadowioną na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 210 w Gminie L.., Stacja bazowa...

II SA/Gd 124/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-29

i udzielającą pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej., Zaskarżona decyzja została wydana w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Decyzją...
z 30 czerwca 2021 r. Prezydent Miasta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora A. - antenowej...

II SA/Gd 638/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-29

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku przy ul. J. Soplicy 1 dz. nr 1111 obr...
nieruchomościami, która pozwala na uznanie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej za realizację celu publicznego prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, a także innych...

II SA/Gd 108/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-08

polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce [..], położonej w S., gm. S. We wniosku wskazano, iż inwestycja obejmuje budowę wieży wolnostojącej...
oddziaływania anten istniejących na stacji bazowej na działce nr [..] oraz wszystkich projektowanych na działce nr [..], co uniemożliwia ocenę wpływu stacji na zdrowie ludzi...

II SA/Gd 767/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-03-18

. 140, 143 kodeksu cywilnego., W uzasadnieniu odwołujące się podniosły, iż planowana inwestycja polegająca na budowie stacji bazowej na budynku mieszkalnym na działce...
inwestor ma zamiar budowy stacji bazowej sieci A S.A. na dachu budynku mieszkalnego przy ul. O. [...] w G., na działce nr [...], k.m. [...]., Zgodnie z art. 50.1 ustawy...

II SA/Gd 716/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-25

., Nr [...], którym odmówiono wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku skarżącego w przedmiocie realizacji robót budowlanych na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej...
stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr [...] w K. następujących robót budowlanych:, 1. wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, 2. przedłużenie drabinki kablowej...
1   Następne >   +2   +5   +10   29