Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 449/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-12-07

: [...], o wstrzymaniu robót budowlanych, związanych z rozbudową stacji bazowej telefonii komórkowej - wieży typu M. M-42, zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul...
[...] marca 2021 r.:, - zaświadczenia Prezydenta Miasta T. o zgodności rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej - wieży typu M. M-42, zlokalizowanej na terenie nieruchomości...

II SA/Bd 1145/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-02-09

stacji bazowej telefonii komórkowej i w ocenie tut. organu wykracza poza pojęcie instalacji urządzeń na obiektach budowlanych, o którym jest mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3...
tego Wojewoda stwierdził, że roboty budowlane polegające na wykonaniu stacji bazowej telefonii komórkowej P4, która ma zostać zlokalizowana na budynku Szkoły Podstawowej...

II SA/Bd 431/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-10-14

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie legalności wykonanych robót modernizacyjnych na stacji bazowej telefonii...
stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na w. w B. na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez Starostwo Powiatowe w B. [...].09.1999 r. Po uzyskaniu...

II SA/Bd 104/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-06-05

stacji bazowej telefonii komórkowej, jak też montaż tych urządzeń na kominie powoduje zmiany w sposobie zagospodarowania terenu (zmiana sposobu użytkowania komina, zmiana...
spółki przez to, że stwarza niepewność co do funkcjonowania stacji bazowej telefonii komórkowej i wniosła o zmianę treści uzasadnienia tego wyroku. W podstawach...

II SA/Bd 302/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-10

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 t.j.) odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wieżowej stacji bazowej nr [...] wraz z przyłączem...
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Ł.-P.', tj. nie zaprojektowano stacji bazowej na terenach, na których ww. plan dopuszcza lokalizowanie stacji...

II SA/Bd 264/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-07-10

stacji bazowej telefonii komórkowej na istniejącym, podwyższonym obiekcie budowlanym, tj. na budynku usytuowanym na działce nr [...] - obręb [...] przy ul. N. [...] w B...
zagospodarowania przestrzennego, z którego nie wynika, że możliwość budowy nowych stacji bazowych telefonii komórkowych istnieje wyłącznie na budynkach usługowych...

II SA/Bd 466/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-05-30

urządzeń (anten sektorowych, podantenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych) na istniejącym obiekcie budowlanym stacji bazowej sieci P. Sp. z o.o....
oraz instalacji wolnostojących szaf technicznych, stanowiących stację bazową sieci T. S.A., W uzasadnieniu wniesionego sprzeciwu Prezydent Miasta stwierdził, że przedmiotowa...

II SA/Bd 499/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-09-09

robót budowlanych przez inwestora - [...] Sp. z o.o. w W., polegających na budowie stacji bazowej [...] na budynku kościoła przy ul. [...] w B. (dz. nr 1/23, obr. 304...
nie zakazują budowy stacji bazowych telefonii komórkowych. Wskazano także na ugruntowane orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, z którego wynika jednoznacznie...

II SA/Bd 5/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-08-13

. obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wieża typu BOT - E2/54 o wysokości całkowitej 55,95 m n. p. t. w miejscowości M., gmina W. działka nr [...], obręb M...
[...].03.2018r. złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wieża typu BOT - E2/54 o wysokości całkowitej 55,95 m n. p. t. (kategoria XXIX...

II SA/Bd 527/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-10-23

się do Burmistrza Miasta [...] z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej P. T. C. sieci '[...]' BTS...
nad ich nieruchomościami. Zdaniem organu lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej narusza interes prawny właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   23