Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 39/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-03-09

. T. K. C. Sp. z o.o. w W. karę w wysokości [...] zł, z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego - stacji bazowej telefonii komórkowej 'C.' [...] z kontenerem...
. z o. o. w W. o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej P. C. ' C.' [...] z kontenerem wartowni, szczelnym zbiornikiem na nieczystości płynne i ogrodzeniem...

II SA/Bk 316/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-06-30

: [...], o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Spółce pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu [...] na istniejącym budynku usługowo...
na budowę ww. stacji bazowej telefonii komórkowej., U podstaw podjętego rozstrzygnięcia legły następujące ustalenia., Prezydent Miasta B. decyzją z dnia [...] kwietnia...

II SA/Bk 579/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-04-26

: 'P.' lub 'Spółka'), reprezentowana przez pełnomocnika, zwróciła się do Starosty S. (dalej: 'Starosta') o udzielenie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...
oceny stanu technicznego budynku, na którym planuje się instalację stacji bazowej., W dniu [...] lipca 2020 r. Starosta wszczął postępowanie administracyjne w sprawie...

II SA/Bk 146/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-07-13

budowlanego - stacji bazowej telefonii komórkowej 'Cz.' [...] z kontenerem wartowni, szczelnym zbiornikiem na nieczystości płynne i ogrodzeniem, zlokalizowanej...
Inspektora Nadzoru Budowlanego, w H. wpłynął wniosek PTK C. Sp. z o. o. w W. o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK C. ' Cz...

II SA/Bk 525/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-10-30

następujących okoliczności., We wniosku z [...] stycznia 2018 r. O. S.A. z siedzibą w W. wystąpiła do Starosty A. o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę stacji bazowej...
od tej decyzji wniosła S. Sp. z o.o. z siedzibą w P., użytkownik wieczysty działki nr [...], sąsiadującej bezpośrednio z planowaną stacją bazową. Zarzucono naruszenie...

II SA/Bk 721/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-11-18

: [...], o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci stacji bazowej telefonii komórkowej P. pod nazwą '[...]', wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną...
polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P. pn. '[...]', wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przyłączem teletechnicznym i przyłączem...

II SA/Bk 98/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-11-09

. z dnia [...] września 2009 r., nr [...], znak: [...]zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej firmie P. S.A. z siedzibą w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej P...
decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej P. G. nr [...] , Starosta Powiatu B. postanowieniem z dnia [...] września 2009 r. wszczął postępowanie administracyjne w ww...

II SA/Bk 118/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-11-09

w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej P. G. nr [...]na działce o nr geod. A położonej w gminie Choroszcz, umorzył postępowanie odwoławcze., U podstaw podjętego rozstrzygnięcia legły...
następujące ustalenia., Na skutek wniosku z dnia [...] lipca 2009 r. P. S.A. w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę stacji bazowej P. G. nr[...], Starosta...

II SA/Bk 256/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-14

polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej., Decyzje wydano w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy., Postępowanie toczyło się na wniosek Spółki...
, która wystąpiła o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie, na części działki nr [...] przy ulicy [...] w B., stacji bazowej...

II SA/Bk 438/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-09-05

stacji bazowej telefonii komórkowej O., zlokalizowanej na działce o nr [...] obręb J. w granicach oznaczonych linią ciągłą kolorem czerwonym i literami ABCD na załączonej...
, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej O., projektowanej na gruntach oznaczonych nr działki [...], położonych w miejscowości J. w gminie S.;, II. stwierdził...
1   Następne >   +2   +5   +10   16