Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II OSK 596/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

.) wniósł sprzeciw wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalacji urządzeń teletechnicznych stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym antenowych...
, na którym jest posadowiona. Wskazując, że na obszarze objętym zasięgiem oddziaływania projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej (promień 150 m od środka...

II OSK 848/16 - Wyrok NSA z 2018-01-19

[...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od P. Sp. z o.o. z siedzibą...
roku, nr [...] w przedmiocie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej (pkt 1 wyroku) oraz zasądził od organu na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego...

II OSK 641/18 - Wyrok NSA z 2020-01-29

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm., K.p.a.), umorzył postępowanie w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej...
rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej spółki [...] na działce o numerze [...] przy ul. [...] w [...], o czym zawiadomiono wnioskującego, właściciela nieruchomości...

II OSK 616/12 - Wyrok NSA z 2013-07-10

Nadzoru Budowlanego w Krakowie z [...] kwietnia 2011 r. w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej., Wyrok został wydany w następującym stanie...
budowlane (t.j. 12 listopada 2010 r. Dz.U. Nr 234, poz. 1623), dalej Prawo budowlane, nakazał inwestorowi - P. Sp. z o.o. w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej...

II OSK 1909/14 - Wyrok NSA z 2016-04-06

Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia [...] października 2013r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej...
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy (dalej PINB) z żądaniem wstrzymania rozbudowy mocy emisji stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...]. Zdaniem S...

II GSK 62/08 - Wyrok NSA z 2008-04-24

drogowego pod stację bazową telefonii komórkowej. Spółka stwierdziła, że przy wyliczeniu opłaty za urządzenia stacji bazowej organ wadliwie zastosował przepisy § 1 pkt 3 i §...
stacji bazowej jako umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego albo jako umieszczenie...

II OSK 1407/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Budowlanego w K. z [...] lipca 2011 r. w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej., Wyrok został wydany w następującym stanie sprawy:, Powiatowy...
r. Dz.U. Nr 234, poz. 1623), dalej Prawo budowlane, nakazał inwestorowi - [...] Sp. z o.o. w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na budynku...

II OSK 728/19 - Wyrok NSA z 2022-02-24

organu, planowana inwestycja niewątpliwie zmienia parametry użytkowe stacji bazowej, a w szczególności zwiększa sumaryczną moc zamontowanych na obiekcie anten. Z tego powodu...
można uznać, że jest to co najmniej przebudowa istniejącej stacji. Ponadto, jest możliwe uznanie tego typu robót także za rozbudowę stacji bazowej, gdyż przez rozbudowę...

II OSK 1247/14 - Wyrok NSA z 2016-01-28

postępowania administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
2013 r. umorzył wszczęte na skutek żądania skarżącego postępowanie administracyjne 'w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] ([...] Sp. z o.o....

II OSK 613/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

, oddziaływanie anten występuje poza granicą działki, na której zlokalizowany jest budynek, na którym ma być montowana stacja bazowa telefonii komórkowej. Rozkład pól...
elektromagnetycznych wokół stacji bazowej wskazuje, że zasięg występowania sumarycznego pem z poszczególnych anten o gęstości mocy większej niż 0,1 W/m2 wykracza poza działkę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100