Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 2478/01 - Wyrok NSA z 2003-12-08

, że Wojewódzki Inspektor Sanitarny wykonuje zadania w zakresie higieny radiacyjnej, a budowa stacji bazowej telefonii komórkowej należy do zakresu higieny radiacyjnej...
dla budowy stacji bazowej w miejscowości S. przy ul. C. 17, na podstawie art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., W uzasadnieniu postanowienia...

IV SA 2948-2950/01 - Wyrok NSA z 2003-05-06

1. Stacja bazowa telefonii komórkowej jest obiektem budowlanym na wykonanie którego, niezależnie od tego, czy jest wykonany na budynku, czy też jako wolnostojące...
urządzenie, niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę., 2. Projektowana na budynku przychodni zdrowia stacja bazowa telefonii komórkowej nie jest elementem wyposażenia...

OPK 13/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-02-15

w W., Burmistrz Miasta i Gminy P. decyzją z dnia 1 kwietnia 1998 r. ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej...
dla tego rodzaju inwestycji. Z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy P. z 1992 r. /wraz ze zmianami do planu z 1994 r./ wynika, że stacja bazowa...

IV SA 2313/01 - Wyrok NSA z 2002-05-08

podał, że w wyniku wydania decyzji stwierdzających nieważność: decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej oraz decyzji zatwierdzającej plan...
realizacyjny budowy stacji bazowej telefonii komórkowej 'C.'; decyzje te podlegają eliminacji z obrotu prawnego, zaś inwestor działał w złej wierze kontynuując budowę...

IV SA 563/99 - Wyrok NSA z 2001-03-21

20 kwietnia 1993 r., z powołaniem się na art. 21 ust. 3 Prawa budowlanego, zatwierdził plan realizacyjny budowy stacji bazowej telefonii komórkowej we wsi B.,, b/ kolej...
na decyzją z dnia 27 kwietnia 1993 r. Burmistrz Miasta i Gminy B. udzielił pozwolenia na budowę ww. stacji bazowej na terenie działki nr 21/2,, c/ decyzją z dnia 31...

IV SA 1923/00 - Wyrok NSA z 2002-06-12

Warunkiem dopuszczenia stacji bazowej sieci do pracy jest obowiązek wykonania przez inwestora pomiarów rozkładu pól elektromagnetycznych wokół stacji zgodnie z Polską...
. z o.o. z siedzibą w W. - zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę konstrukcji wsporczych stacji bazowej sieci ERA GSM Polskiej Telefonii Cyfrowej na dachu...

IV SA 2372/00 - Wyrok NSA z 2002-09-03

i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej GSM 900 '21114E' wyposażonej w anteny sektorowe: 3 zespoły po dwie szt. anten...
, że ze znajdującej się w aktach oceny oddziaływania na środowisko projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej GSM 900 '2111eE' sporządzonej przez biegłego...

IV SA 3327/02 - Wyrok NSA z 2003-11-14

na montaż urządzeń stacji bazowej telefonii cyfrowej na wieży widokowej w miejscowości B. gmina D. na terenie działki nr ew. 105/8. W uzasadnieniu organ odwoławczy...
w postępowaniu w charakterze strony. Nie można także pominąć, że toczyły się trzy postępowania administracyjne dotyczące realizacji na działce nr ew. 105/8 stacji bazowych telefonii...

IV SA 4171/02 - Postanowienie NSA z 2003-02-14

29 maja 2002 r. odmawiającej uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska projektu budowlanego stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM 208166 na więzy kościoła p.w....
Miłosierdzia Bożego przy ul. A. 12 w W. Decyzją z dnia 29 maja 2002 r. Starosta Powiatu W. pozytywnie, bez uwag, zaopiniował projekt budowlany stacji bazowej telefonii...

III SA 43/03 - Wyrok NSA z 2003-11-24

stacji bazowych od innego przedsiębiorstwa, które zostały podwójnie udokumentowane. Odliczenia spółka dokonała tylko raz. ale organa skarbowe i tak je zakwestionowały...
1   Następne >   2