Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 742/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-10

Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na modernizację stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: oddalić...
wykonania zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] w przedmiocie określenia uwarunkowań zgody na modernizację stacji bazowej telefonii...

II OSK 169/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

[...], nr [...] o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...], zlokalizowanej...
w odległości około 105 metrów od planowanej stacji bazowej. Analizowana w prowadzonym postępowaniu dokumentacja nie uwzględnia, zdaniem wnioskodawcy, możliwego...

VIII SA/Wa 474/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-20

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej postanawia : umorzyć postępowanie sądowe. Pismem z 4...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej., Pismem z dnia...

II SA/Wr 693/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-12-21

środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia odrzucić skargę. W dniu 21 września...
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na montażu stacji bazowej telefonii komórkowej PTC sieci E na istniejącej stacji bazowej P, zlokalizowanej...

II SA/Kr 260/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-07-13

zgłoszenia budowy instalacji stacji bazowej oraz zobowiązania do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanawia oddalić wniosek o wyłączenie sędziego M. Ł...
stacji bazowej [...], o sumarycznej mocy emisji anten rozsiewczych: SNEIRP=82888[W],, < uprawomocnienie się wadliwego POSTANOWIENIA SKO, stanowiącego poplecznictwo...

IV SA/Wa 280/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-23

przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr (...) sieci (...) na dachu budynku mieszkalnego w W. przy ul. (...) ( obręb: (...), dz...
o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych. Co w dalszej...

II SA/Bd 470/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-11-04

w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia zwrócić spółce A z siedzibą w W. ze Skarbu...
[...] marca 2012 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii...

II OSK 2200/10 - Postanowienie NSA z 2012-02-07

przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; [...] Stowarzyszenie...
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:, Zgodnie z treścią art. 124 § 1 pkt 1 w związku z art...

IV SA/Wa 357/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-05-25

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowych uwarunkowań dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: odrzucić skargę. W dniu 10 stycznia 2007 r...
2006 r. Nr [...] w przedmiocie uzgodnienia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowych uwarunkowań dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Rz 646/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-03-10

na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej - p o s t a n a w i a - zwrócić stronie skarżącej kwotę 200 zł (dwieście złotych...
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, W tym stanie rzeczy koniecznym stało się orzeczenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   30