Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Kr 1241/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-09

Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 14 marca 2012 r. nakazującej rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej nr [....] zlokalizowanej na budynku mieszkalnym...
wykonania zaskarżonej decyzji. Jako uzasadnienie wniosku podano, że wykonanie decyzji w przedmiocie rozbiórki stacji bazowej Spółki o nr [....] spowoduje znaczące, trudne...

II OZ 494/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Budowlanego z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki części stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z instalacją telekomunikacyjną postanawia...
w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej (oznaczonej nr [...]) wraz z instalacją telekomunikacyjną usytuowaną [...]., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że w skardze...

VI SA/Wa 415/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

opłat naliczonych za lata 2006-2010. Organ wyjaśnił, że do wyliczania ww. opłat stosował stawkę wynikającą z pkt 1 Załącznika nr 1 w zakresie relacji: stacja bazowa...
rozporządzenia z 8 lutego 2005 r., ale w zakresie relacji: stacja bazowa - stacja bazowa, przy uwzględnieniu § 4 i § 5 ust. 1 tego rozporządzenia. Prezes UKE wskazał...

II OZ 742/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-10

Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na modernizację stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: oddalić...
wykonania zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] w przedmiocie określenia uwarunkowań zgody na modernizację stacji bazowej telefonii...

II OSK 2338/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z infrastrukturą techniczną. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że w skardze...
, że procedura dotycząca lokalizacji stacji bazowej powinna być przeprowadzona ponownie. Wskazał, że zarówno dla skarżącego kasacyjnie jak i mieszkańców okolicznych działek...

II OSK 89/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-07

. zgłosiła w Urzędzie Gminy [...] roboty przy budowie stacji bazowej telefonii komórkowej polegające na montażu masztu stalowego o wysokości 7 m na budynku przy ul...
, uzgodnił projekt technologiczny i konstrukcyjny przedmiotowej stacji bazowej telefonii komórkowej. Starosta Powiatu [...] decyzją nr [...] z dnia 9 września 2002 r...

II SA/Kr 344/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-13

wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. Następnie w dniu [...] .03.2009 r. Pan J.R. oraz Pani E.J. w dniu [...] .03.2009 r. wystąpili...
na budową stacji bazowej'. W dniu [...] .03.2009 r. Starosta [...] postanowieniem znak: [...] , uznał w/w osoby 'za strony w postępowaniu wznowieniowym oraz odstąpił...

II SA/Wr 27/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-05

Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] listopada 2017 r., nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki części stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z instalacją...
dla miasta W. z dnia [...] kwietnia 2017 r., nr [...] nakazującą skarżącej rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej (oznaczonej nr [...]) wraz z instalacją...

II OSK 2583/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-07

Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. z dnia [...] marca 2017 r. w przedmiocie uchylenia pozwolenia na użytkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej., Od powyższego wyroku...
Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2017 r. oraz decyzji jej poprzedzającej, polegającej na uchyleniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie stacji bazowej...

VII SA/Wa 2748/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-24

[...] września 2011r. Nr [...], znak: [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej [...] Sp. z o.o z siedzibą w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej...
przedmiotowej stacji bazowej zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w jej mieniu. Skarżąca podkreśliła, że poniosła duże nakłady na prace projektowe, najem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100