Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X

II OSK 2509/11 - Wyrok NSA z 2013-04-18

, zwróciła się do Prezydenta Miasta Poznania z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii cyfrowej nr [...] w Poznaniu przy ul. [...] 251...
stacji bazowej telefonii cyfrowej. Za strony postępowania uznano: K. i A. K., Z. P., I. P., E. W., V. S., I. P., J. i B. G., U. W., R. i M. R., A. R., L. i K. B., K. N., A. N...

II SA/Gd 390/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-09-10

., nr [...] o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...], na terenie przy ul. D. w S. (działka nr [...] w obr...
. [...]), oraz odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę tejże stacji bazowej., Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Wojewoda wskazał, że Prezydent...

VII SA/Wa 874/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-13

się do PINB w [...] o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie nielegalnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej (...) na dachu budynku znajdującego się w [...] przy ul...
w [...] wszczął z urzędu postępowanie w sprawie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z rusztu podstawowego, masztu antenowego o wysokości 15 m...

II SA/Po 196/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-16

Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji celu publicznego , polegającej na budowie stacji bazowej...
nr [...] , położonej w K. dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej GSM 900., W drugiej zaś uchylono powyżej opisaną decyzję organu I instancji, przekazując...

II OSK 2391/17 - Wyrok NSA z 2018-09-11

: ... w przedmiocie zawieszenia postępowania w przedmiocie legalności wykonania stacji bazowej telefonii komórkowej oddala skargę kasacyjną Zaskarżonym wyrokiem z dnia 22...
wykonania stacji bazowej telefonii komórkowej., W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd wskazał, że postanowieniem z dnia 25 stycznia 2017 r. Ł. Wojewódzki Inspektor Nadzoru...

II SA/Bd 312/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-10

Budowlanego w B. (dalej PINB) odmówił wszczęcia postępowania w sprawie montażu urządzeń telekomunikacyjnych stacji bazowej telefonii komórkowej na istniejącym kominie...
telekomunikacyjnych stacji bazowej telefonii komórkowej., Wyrok ten jest nieprawomocny, ponieważ spółka P. z o. o. w W. złożyła skargę kasacyjną. Akta sprawy zostały przedstawione...

II SA/Rz 700/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-09-17

tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm.) rozbiórkę przedmiotowej stacji bazowej., Decyzją z dnia [...] sierpnia 2012 r. Wojewódzki Inspektor...
z prawem wybudowanej samowolnie stacji bazowej telefonii cyfrowej '[...]', w postaci: ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, 4 egzemplarzy projektu budowlanego...

VII SA/Wa 1636/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

w W. z [...].01.2017 r. ([...]) umarzającej postępowanie w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej [...] w B., na działce [...] do prawomocnego zakończenia postępowania...
r. udzielającą pozwolenia na 'budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...]- [...] wraz z wewnętrzną linią zasilającą [...]'., Organ przytoczył art. 97 § 1 pkt 4 Kpa...

II SA/Rz 822/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-12-16

sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] lipca 2010 r., nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii...
stacji bazowej telefonii UMTS na budynku nr [...] przy ul. U. w R., Pismem z dnia 21 października 2010 r. Dyrektor Departamentu Orzecznictwa Nadzoru Budowlanego...

II SA/Sz 866/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-09

Miasta S. z dnia [...]. w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej [...] zlokalizowanej przy ul. [...] w S.., Pismem z dnia 18 października 2007 r. skarżący...
decyzją ostateczną w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ww. stacji bazowej telefonii komórkowej wraz...
1   Następne >   +2   6