Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X

II SA/Ke 212/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-04-06

dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Wniosek ten był wielokrotnie zmieniany i modyfikowany. Ostatnio zmieniony wniosek Spółka złożyła 3...
stacji bazowych telefonii komórkowych., Dalej cytując treść art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny organ II instancji podniósł...

II SA/Kr 1108/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-16

[...], odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej o nazwie '[...] nr [...]', na działce nr 1, w miejscowości Ć...
dla zamierzenia inwestycyjnego - Stacja Bazowa Telefonii komórkowej o nazwie '[...]', zlokalizowanej na działce nr 1 w miejscowości Ć. , gmina O., W uzasadnieniu decyzji podał...

II SA/Gd 638/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-29

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku przy ul. J. Soplicy 1 dz. nr 1111 obr...
nieruchomościami, która pozwala na uznanie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej za realizację celu publicznego prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, a także innych...

II OSK 2157/17 - Wyrok NSA z 2019-07-03

.), na wniosek [...] sp. z o.o. z siedzibą w W., ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym; rodzaj inwestycji - budowa stacji bazowej...
., Odwołanie od powyższej decyzji wnieśli A. i M.L. oraz K. i M.S. W uzasadnieniu podkreślono, że stacja bazowa telefonii komórkowej bez anten sektorowych nie jest stacją bazową...

II SA/Sz 64/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-14

nr [...] przy ul. [...], w miejscowości T. gm. P.. Zdaniem skarżącej, ustalenia planu wykluczają możliwość realizacji inwestycji spółki obejmującej budowę stacji bazowej...
. o samorządzie gminnym - poprzez wprowadzenie w § 17 ust. 4 pkt 1 lit. c) i § 17 ust. 4 pkt 2 lit. c) zaskarżonej uchwały ograniczenia budowy nowych stacji bazowych telefonii...

II OSK 1887/19 - Wyrok NSA z 2022-04-20

publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie 'stacji bazowej telefonii komórkowej [...]na działce ew. nr [...], obręb ewidencyjny [...] [...] w miejscowości...
na projektowanej stacji bazowej. Ze specyfikacji dla anten jakie są przewidywane do zamontowania wynika, że maksymalna moc zasilania pojedynczej anteny pracującej w paśmie 690 - 960 MHz...

II SA/Kr 432/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-14

telekomunikacyjnych w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych telefonii komórkowej;, 2/ art. 28 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju...
uznanie, że dopuszczalne jest ustalanie nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym...

SA/Sz 673/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-27

od 10 W oraz radiolinie., 2. Lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie o funkcji dominującej 'mieszkaniowej' objęta jest zakazem wynikającym z ustaleń...
listopada 1998 r. /uzupełnionego pismem z dnia 7 grudnia 1998 r./ o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na;, - 'budowie stacji bazowej...

II OSK 2124/18 - Wyrok NSA z 2021-10-12

. z o. o. z siedzibą w W. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P. o oznaczeniu [...] na działce...
zabezpieczające przed dostępem osób niepowołanych; instalacja elektroenergetyczna zasilająca urządzenia stacji bazowej - wewnętrzna linia zasilająca., Organ mając...

II SA/Sz 65/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-05-11

nr [...] zlokalizowanej w Szczecinie przy ul. [...] pod budowę bezobsługowej Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej [...]., Z uwagi na to, że inwestor nie zdążył uzyskać...
o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej [...] wraz z przyłączem elektrycznym na istniejącej wieży...
1   Następne >   +2   +5   +10   71