Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wyłączenie sędziego X

II OW 21/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

. z dnia [...], znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci telefonii...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej...

II OSK 798/13 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

. na decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia [...] września 2010 r., nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej...
i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. Skargę kasacyjną do tego wyroku wniosło [...] '[...]' z siedzibą w R., Na rozprawie w dniu 10...

II SO/Ol 15/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-01-11

decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej sygn. akt '[...]' postanawia wyłączyć sędziów A. S., M. M., U. B., S. P...
stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej na dachu budynku przy ul. '[...]' w '[...]'., Stosownie do zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z 28 września 2007 r., strona...

II SO/Ol 2/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-04

środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej postanawia 1. wyłączyć sędziego M. W. od orzekania...
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej '[...]' na działce o nr ewid. '[...]', położonej w W. przy ulicy S., Następnie w dniu 17 grudnia 2010r...

II OSK 70/09 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

[...] grudnia 2007 r., nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej...
na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej prezes Stowarzyszenia P. wniósł o wyłączenie sędziego Krystyny Borkowskiej od rozpoznania...

II OW 3/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

2010 r., Nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sygn. akt II SA...

II OSK 1159/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-07

, które dotyczyły budowy stacji bazowych telefonii komórkowych i wydawał korzystne dla inwestorów rozstrzygnięcia., Sędzia NSA A. G. złożył oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki...

II OSK 2147/10 - Wyrok NSA z 2011-11-17

umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej...