Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

II GSK 728/19 - Wyrok NSA z 2022-09-06

zawieszenia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego., Sąd I instancji orzekał w następującym stanie sprawy:, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zwrócił się o wszczęcie...
rynkowa nieruchomości wynosiła 9.320.180 zł., Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zarzucił rzeczoznawcy dopuszczenia się następujących czynów:, 1. poświadczenie nieprawdy...

VI SA/Wa 1361/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

NSA Zdzisław Romanowski Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Gajewiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 października 2015 r. sprawy ze skargi K. C. na decyzję Komisji...
, Jednym z instrumentów finansowych, które wygasły w dniu [...] marca 2010 r. były kontrakty terminowe serii [...] (ISIN: [...]), dla których instrumentem bazowym był indeks...

VI SA/Wa 2350/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-05

Lemiesz (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Jarosław Kielczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 marca 2019 r. sprawy ze skargi M. S. na decyzję Ministra Inwestycji...
stopień ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomości podobne do nieruchomości wycenianej. Nie zastosował modelu addytywnego, tj. do stopy bazowej nie dodał premii za ryzyko...