Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X

II SA/Po 703/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-24

infrastruktury technicznej - telekomunikacja T ustalono m.in.: lokalizację obiektów związanych z telekomunikacją, takich jak: stacje bazowe telefonii komórkowej, sieci...
działki nr [...] lokalizację obiektów związanych z telekomunikacją, takich jak: stacje bazowe telefonii komórkowej, sieci telekomunikacyjne i obiekty związane z eksploatacją...

II SA/Gd 13/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-04

ustaleniami planu miejscowego dopuszczono lokalizację masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej wyłącznie w strefach P, 16U i 19U oraz wykluczono ich lokalizację...
w W. oświadczyła, iż zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny poprzez uniemożliwienie wybudowania stacji bazowych telefonii cyfrowej, a tym samym ograniczenie swobody...

II SA/Bd 343/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-06-17

: Z. i G., wnosząc o orzeczenie niezgodności z prawem części uchwały - § 8. 1. pkt 1, zakazującego na obszarze całego planu lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej i §...
stacji bazowych telefonii komórkowej, oraz przedsięwzięć oddziałujących poza obszar nieruchomości na której je zlokalizowano,, 2. art. 32 Konstytucji - przez przyjęcie...

OSK 1852/04 - Wyrok NSA z 2005-08-30

., W uchwale określono moc nadajnika nie większą niż 10 W, aby zapobiec realizacji stacji bazowej o mocy nadajnika wyższej niż 10 W, która wg § 2 pkt 8 lit. k rozporządzenia...
, z których wynika, że planowana stacja bazowa musi być bezpieczna dla środowiska, a parametry stacji w ewentualnym projekcie budowlanym, opracowywanym przed uzyskaniem...

II SA/Gl 530/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-01-16

się to niemożliwe wobec zawarcia w przedmiotowym planie przepisu § 12 ust. 2 pkt 8 lit. a, który ustanowił zakaz lokalizacji na całym obszarze objętym planem stacji bazowych telefonii...
i urządzeń infrastruktury technicznej, który sankcjonuje na całym obszarze objętym planem zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej., Z treści art. 3 ustawy...

II SA/Go 537/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-10-21

/U), usługowej i produkcyjnej (U, P) i teren infrastruktury technicznej (N - maszt dla stacji bazowej telefonii komórkowej) - §8, § 9, § 11 zaskarżonej uchwały). Wojewoda wyjaśnił...

IV SA/Wr 364/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-03

trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii...
, poz. 535 z późn zm.), g) organizacji rajdów samochodowych i motorowych,, h) lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów sztucznych...

II SA/Kr 1458/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-28

, że § 4 pkt 13 projektu planu miejscowego wprowadzał zakaz lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowej, stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji...

II SA/Kr 10/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-23

uwzględnił uwagę skarżącej co do wprowadzenia zakazu lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w obszarze zmiany planu miejscowego., Po wprowadzeniu tej poprawki...
) stacje paliw z zapleczem usługowym; 7) maszty telefonii komórkowej pod warunkiem zachowania norm bezpieczeństwa publicznego określonych przepisami odrębnymi; 8) mieszkania...

II SA/Op 82/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-10

Naumowicz Protokolant St. sekretarz sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2016 r. sprawy ze skargi Gminy Lewin Brzeski na rozstrzygnięcie...
samochodowy oraz stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,, - § 149 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 'Zasad techniki...
1   Następne >   +2   4