Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X

II SA/Po 1086/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-08-18

. z o.o. z siedzibą w W. dotyczącej stacji bazowej telefonii cyfrowej [...] położonej w S. na działce o numerze ewidencyjnym [...] i [...] ., W dniu 1 września 2008r. J. S. i R...
bowiem było omówienie sytuacji związanej z budową stacji bazowej telefonii komórkowej zatem logicznym jest, że informacja ta musiała być znana wcześniej, skoro w tym celu...

II GSK 5093/16 - Wyrok NSA z 2016-12-14

z wniosku S. S.A. z siedzibą w W. w przedmiocie wydania pozwolenia radiowego na używanie urządzenia pracującego w stacji bazowej w systemie ETSI/HSPA+ w paśmie 850 MHz w J...
r. o wydanie pozwolenia radiowego na używanie urządzenia pracującego w stacji bazowej w systemie ETSI/HSPA+ w paśmie 850 MHz w J. przy ul. H.., W odpowiedzi na skargę...

II SA/Łd 358/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-25

[...] Nr [...] (znak: [...]) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej., Zgodnie z zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu...

II OSK 715/10 - Wyrok NSA z 2011-04-19

stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie stacji trafo przy ul. Dąbrowskiego, działka nr [...], położonej w Świdnicy'. W decyzji tej zawarto pouczenie o treści: 'Strona...
w proceduralne pułapki', godzących w szeroko pojęty interes społeczny i słuszny interes obywateli, zmuszonych mieszkać 'pod podstępnie zlokalizowaną stacją bazową...

II SA/Bk 414/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-18

o ustalenie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia w postaci stacji bazowej [...] przy ul. M. [...] w B. (k. 47)., Tak sprecyzowana skarga zawiera...
decyzja z dnia [...] września 2007 r. dotycząca stacji bazowej [...] przy ul. M. [...] w B., jak wynika z odpowiedzi na skargę znajdującej się w aktach sprawy sygn. II...

II SA/Ol 175/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-28

stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. WSA/post.1 - sentencja postanowienia Wojewódzki Sąd Administracyjny...
Odwoławczego z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci...

II SA/Wr 166/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-09-12

w W. na decyzję Wojewody D. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej...
. nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. Na rozprawie poprzedzającej wydanie...

II SO/Wr 5/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-06-17

Budowlanego we W. z dnia [...]r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: odmówić...
. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...]r., Nr [...]w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Wr 166/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-22

i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia I. uchylić postanowienie z dnia 12 września 2017 r. II. przywrócić skarżącemu termin do złożenia...

II SA/Gd 591/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-09-04

budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej oraz instalacji elektrycznej zasilającej stację bazową na terenie działki nr [..], obręb L...
1   Następne >   2