Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Sz 147/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-07-28

budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P. o numerze [...] (znak: [...]) na działkach o numerach [...], obręb B.., Wskazując na powyższe pełnomocnik Skarżącej...
, w dniu [...] grudnia 2021 r. Burmistrz N. wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej (znak...

II SAB/Wr 46/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-10-23

w W. na bezczynność Starosty D. w przedmiocie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej I. zobowiązuje...
. w sprawie o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej A.SA nr [...], na terenie nieruchomości...

II GSK 5085/16 - Wyrok NSA z 2016-12-15

złożonych wniosków i w oparciu o zaproponowane powyżej kryteria wskaże, które stacje bazowe i z którymi administracjami wymagają przeprowadzenia uzgodnień międzynarodowych...
;, - A. przedstawi listę kolejnych ok. 300 stacji bazowych, dla których UKE dokona analizy technicznej w zakresie określenia wymogu dokonania dla nich uzgodnień...

II GSK 5086/16 - Wyrok NSA z 2016-12-15

technicznej złożonych wniosków i w oparciu o zaproponowane powyżej kryteria wskaże, które stacje bazowe i z którymi administracjami wymagają przeprowadzenia uzgodnień...
międzynarodowych;, - A. przedstawi listę kolejnych ok. 300 stacji bazowych, dla których UKE dokona analizy technicznej w zakresie określenia wymogu dokonania dla nich uzgodnień...

II GSK 5091/16 - Wyrok NSA z 2016-12-14

z dnia [...] stycznia 2011 r. udzielającej spółce pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczo - odbiorczych pracujących w stacjach bazowych...
przez stacje bazowe sieci S. S.A. przy fizycznym zbliżeniu do stacji bazowych GSM - R może wpłynąć na pracę tego sytemu oraz spowodować zakłócenia urządzeń telekomunikacyjnych...

II GSK 5088/16 - Wyrok NSA z 2016-12-14

w paśmie częstotliwości 876 - 880 MHz, przeznaczonych dla systemu GSM - R, mając na uwadze fakt, że emisja sygnałów przez stacje bazowe sieci S. S.A. przy fizycznym...
zbliżeniu do stacji bazowych GSM - R może wpłynąć na pracę tego sytemu oraz spowodować zakłócenia urządzeń telekomunikacyjnych pracujących w sieciach GSM - R. Sprawa...

II SAB/Kr 200/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-14

odmowy wydania zaświadczenia o zgodności z planem miejscowym istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej usytuowanej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 72 im Teofila...
zaświadczenia o zgodności z planem miejscowym istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej usytuowanej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 72 im Teofil Lenartowicza...

VII SAB/Wa 103/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-18

na przewlekłe prowadzenie przez Starostę [...] postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku [...] sp. z o.o. w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii...
pozwolenia na budowę wolnostojącego obiektu budowlanego (budowli) w postaci stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...] wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną...

II SAB/Gl 53/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-28

- formalną antenowej stacji bazowej [...] - konstrukcji wsporczej z dnia [...] r. (modernizacja) oraz kwalifikację przedsięwzięcia - instalacja radiokomunikacyjna 'B...
' [...] z dnia [...] r. i kwalifikację przedsięwzięcia Stacji bazowej telefonii komórkowej [...] z [...] r., a także sprawozdania z badań pól elektromagnetycznych wykonanych...

II SAB/Gl 40/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-03

wszczął z urzędu postepowanie w sprawie legalności stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na budynku [...] w R. przy ul. [...] . Wydanie postanowienia stanowiło...
stacji oraz w dniu 10 września 2008 r. przeprowadził kontrolę inwestycji, z czego sporządzono protokół. Pismem z 6 października 2008 r. wezwano inwestora do przedłożenia...
1   Następne >   2