Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X

II SA/Wr 633/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-20

uchwały, który ustanawiając zakaz lokalizowania stacji bazowych, masztów i wież telefonii komórkowej w sposób rażący narusza wyżej wskazane przepisy ustawy o wspieraniu...
jako podziemne, ale w punkcie 2 tego paragrafu ustalono zakaz lokalizowania stacji bazowych, masztów i wież telefonii komórkowej. Jak wynika z miejsca ulokowania § 19...

II SA/Op 399/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-08

z dnia 25 lutego 2010 r. wystąpiła do Starosty Nyskiego o wydanie pozwolenia na budowę bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] P. [...] w miejscowości P...
telekomunikacyjnej lub lokalizowanie nowej z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych i stacji bazowych telefonii...

II SA/Łd 752/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-10

. A nr 68/70 stacji bazowej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, z jednoczesnym ograniczeniem możliwości montażu nowych elementów sieci telefonii komórkowej...
telekomunikacyjnej pozwalającej na świadczenie usług bezprzewodowych za pomocą stacji bazowych wykorzystujących technologię połączeń radiowych, jak również dyskryminuje...

II SA/Wr 665/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-08

- należy stwierdzić, że budowa bądź instalowanie urządzeń stacji bazowych telefonii komórkowej jest zamierzeniem inwestycyjnym z zakresu łączności publicznej...
Infrastruktury Technicznej' w § 9 ust. 14 wprowadziła dla terenów objętych planem niedopuszczalne ograniczenia w zakresie lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej. Rada...

II SA/Gl 864/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-22

lokalizacji, masztów i stacji bazowych telefonii komórkowych, jako niezgodnych z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych...
- 'Ustalenia szczegółowe' w § 14 w ust. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 wprowadziła dla terenów w sześciu jednostkach 'zakaz lokalizacji masztów i stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Go 861/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-12

zagospodarowania, w tym tereny lokalizacji bazowej stacji telefonii komórkowej oznaczone na rysunku planu symbolami: 1TK, 2TK. Zgodnie z § 4 ust. 107 uchwały określono...
przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem: 1TK jako terenu lokalizacji bazowej stacji telefonii komórkowej (takie przeznaczenie określono również na załączniku graficznym do planu...

II SA/Gl 444/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-07

Gminy D. z dnia [...]r. w zakresie jej § 6 pkt 17, który wyłącza z definicji urządzeń technicznych wieże i maszty telefonii komórkowej ( stacje bazowe telefonii...
do usunięcia naruszenia prawa. Dodatkowo podniósł, że Rada nie uzasadniła wprowadzenia zakazu lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej bez wykazania...

II SA/Op 243/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-10

publicznego takich jak drogi, infrastruktura techniczna oraz stacje bazowe, nawet w przypadku zakwalifikowania do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko...
telekomunikacyjne Rada wywiodła, że stacja bazowa telefonii komórkowej jest inwestycją z zakresu łączności publicznej, a zatem jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 2...

II SA/Gl 1275/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-04-04

. Przyjmując, że bezobsługowa stacja bazowej telefonii komórkowej należy do urządzeń infrastruktury technicznej., Dodatkowo skarżąca wskazała, że lokalizacja stacji bazowej...

II SA/Op 12/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-10

, a także budynki telekomunikacyjnych urządzeń przekaźnikowych, w tym wieżowych stacji bazowych. Poprzez wprowadzenie ograniczeń dotyczących zagospodarowania nieruchomości...
Naumowicz (spr.) Protokolant St. sekretarz sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2016 r. sprawy ze skargi T. B. na uchwałę Rady Gminy Rudniki...
1   Następne >   2