Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X

II SA/Po 703/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-24

infrastruktury technicznej - telekomunikacja T ustalono m.in.: lokalizację obiektów związanych z telekomunikacją, takich jak: stacje bazowe telefonii komórkowej, sieci...
działki nr [...] lokalizację obiektów związanych z telekomunikacją, takich jak: stacje bazowe telefonii komórkowej, sieci telekomunikacyjne i obiekty związane z eksploatacją...

II SA/Wr 633/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-20

uchwały, który ustanawiając zakaz lokalizowania stacji bazowych, masztów i wież telefonii komórkowej w sposób rażący narusza wyżej wskazane przepisy ustawy o wspieraniu...
jako podziemne, ale w punkcie 2 tego paragrafu ustalono zakaz lokalizowania stacji bazowych, masztów i wież telefonii komórkowej. Jak wynika z miejsca ulokowania § 19...

II SA/Op 399/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-08

z dnia 25 lutego 2010 r. wystąpiła do Starosty Nyskiego o wydanie pozwolenia na budowę bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] P. [...] w miejscowości P...
telekomunikacyjnej lub lokalizowanie nowej z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wieżowych i stacji bazowych telefonii...

II SA/Kr 509/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-29

, że dopuszczalne jest ustalanie nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym Uchwałą...
budynków byłaby sprzeczna. Po drugie takie rozwiązanie bez żadnego rozsądnego powodu skutkuje wyłączeniem na całym terenie objętym mpzp instalowania stacji bazowych...

II SA/Łd 752/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-01-10

. A nr 68/70 stacji bazowej innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, z jednoczesnym ograniczeniem możliwości montażu nowych elementów sieci telefonii komórkowej...
telekomunikacyjnej pozwalającej na świadczenie usług bezprzewodowych za pomocą stacji bazowych wykorzystujących technologię połączeń radiowych, jak również dyskryminuje...

II SA/Wr 665/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-08

- należy stwierdzić, że budowa bądź instalowanie urządzeń stacji bazowych telefonii komórkowej jest zamierzeniem inwestycyjnym z zakresu łączności publicznej...
Infrastruktury Technicznej' w § 9 ust. 14 wprowadziła dla terenów objętych planem niedopuszczalne ograniczenia w zakresie lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej. Rada...

II SA/Gl 864/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-22

lokalizacji, masztów i stacji bazowych telefonii komórkowych, jako niezgodnych z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych...
- 'Ustalenia szczegółowe' w § 14 w ust. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 wprowadziła dla terenów w sześciu jednostkach 'zakaz lokalizacji masztów i stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Go 861/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-12

zagospodarowania, w tym tereny lokalizacji bazowej stacji telefonii komórkowej oznaczone na rysunku planu symbolami: 1TK, 2TK. Zgodnie z § 4 ust. 107 uchwały określono...
przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem: 1TK jako terenu lokalizacji bazowej stacji telefonii komórkowej (takie przeznaczenie określono również na załączniku graficznym do planu...

II SA/Gl 444/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-07

Gminy D. z dnia [...]r. w zakresie jej § 6 pkt 17, który wyłącza z definicji urządzeń technicznych wieże i maszty telefonii komórkowej ( stacje bazowe telefonii...
do usunięcia naruszenia prawa. Dodatkowo podniósł, że Rada nie uzasadniła wprowadzenia zakazu lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej bez wykazania...

II SA/Op 243/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-10

publicznego takich jak drogi, infrastruktura techniczna oraz stacje bazowe, nawet w przypadku zakwalifikowania do przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko...
telekomunikacyjne Rada wywiodła, że stacja bazowa telefonii komórkowej jest inwestycją z zakresu łączności publicznej, a zatem jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 2...
1   Następne >   2