Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób prawnych X

III SA/Wa 1298/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-08

przepisów podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących części zamiennych do stacji bazowych., We wniosku przedstawił następujący...
stan faktyczny: Skarżący kupuje części zamienne do stacji bazowych posiadanej sieci telefonii komórkowej. Części te są nabywane na wypadek zaistnienia awarii...

III SA/Wa 800/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-09

m.in. decyzje o budowie środków trwałych (stacji bazowych), których budowy następnie zaprzestaje ze względów prawnych (np. ze względu na nieuzyskanie stosownych zezwoleń...
stacji bazowych. Z kolei zakupy służyły wyłącznie sprzedaży opodatkowanej, to znaczy - wybudowane stacje bazowe miały służyć świadczeniu przez Spółkę usług telekomunikacyjnych...

I SA/Wr 312/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-08-22

umów o dzieło. Analiza dokumentacji związanej z 35 losowo wybranymi stacjami bazowymi telefonii [...] wskazuje, że czynności wchodzące w zakres prac akwizycyjnych według...
w pełni potwierdzenie w materiałach sprawy. Wykonywania tych czynności przez R. Ż. nie potwierdzili też świadkowie A. F. i D. K. Analiza dokumentacji dla 35 stacji bazowych...

III SA/Wa 13/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-04-17

być kupowane są na bieżąco w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji bazowych. Strona podniosła, że spełnione zostały przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia...
sposób na wielkość przychodów. Jest niewątpliwie niezbędna do zabezpieczenia źródła przychodu, jakim jest stacja bazowa, natomiast dopóki stacja funkcjonuje prawidłowo...

II FSK 1995/08 - Wyrok NSA z 2010-04-27

błędnym uznaniem, że wydatki na utrzymanie w 17 stacjach bazowych firmy C. kontenerów socjalnych w należytym stanie, wydatki na zakup i transport 3 kontenerów oraz koszty...
prawdy obiektywnej, skutkujące błędnym uznaniem, że wydatki na utrzymanie 17 stacji bazowych C., kontenerów socjalnych w należytym i estetycznym stanie, wydatki na zakup...

I SA/Gd 917/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-05

, anten radiolinii, instalacji zasilania i antenowej zgodnie z Projektem technicznym budowy stacji bazowej PLUS GSM symbol M-2 na podstawie umowy dzierżawy dot. lokalizacji...
satelitarnych i telefonii komórkowej, stacji przekaźnikowych itp., Jak wynika bowiem z definicji lokale użytkowe, dachy, ściany/elewacje, nie należą do żadnej...

III SA/Wa 710/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

gospodarczym pod marką handlową [...]. W celu świadczenia usług telekomunikacyjnych Spółka wykorzystuje stacje przekaźnikowe, na których instalowany jest sprzęt...
, dokonują wymiany części zepsutej na stacji telekomunikacyjnej, a następnie część uszkodzoną (zdemontowaną ze środka trwałego) wprowadzają na stan magazynu części...

I SA/Gl 79/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-25

na utrzymanie w 17 stacjach bazowych firmy B kontenerów socjalnych w należytym stanie, wydatki na zakup i transport 3 kontenerów oraz koszty naprawy i konserwacji agregatu...

III SA/Wa 451/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-24

budowę nowych lub modernizację istniejących stacji bazowych w sposób umożliwiający efektywne wykorzystywanie przyznanych Częstotliwości. Inwestycje, do których Skarżąca...

III SA/Wa 1740/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-07

. i dzierżawą terenu pod stację bazową w M.. Pan A. P. oświadczył, iż nie miał żadnych kontaktów ze Spółką 'P.' w zakresie transakcji wykazanych w fakturach VAT wystawionych...
Wesołowska (sprawozdawca), Protokolant st. sekr. sąd. Anna Kurdej, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2011 r. sprawy ze skargi C. sp. z o.o. w W. na decyzję...
1   Następne >   +2   4