Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X

II SA/Gd 124/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-29

i udzielającą pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej., Zaskarżona decyzja została wydana w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Decyzją...
z 30 czerwca 2021 r. Prezydent Miasta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora A. - antenowej...

II SA/Gd 638/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-29

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku przy ul. J. Soplicy 1 dz. nr 1111 obr...
nieruchomościami, która pozwala na uznanie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej za realizację celu publicznego prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, a także innych...

II SA/Gd 108/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-08

polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce [..], położonej w S., gm. S. We wniosku wskazano, iż inwestycja obejmuje budowę wieży wolnostojącej...
oddziaływania anten istniejących na stacji bazowej na działce nr [..] oraz wszystkich projektowanych na działce nr [..], co uniemożliwia ocenę wpływu stacji na zdrowie ludzi...

II SA/Kr 336/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-11

się do zasad lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej służących świadczeniu usług telekomunikacyjnych w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych...
i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym Uchwałą, powodujących ograniczenie możliwości rozwoju...

IV SA/Po 583/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-16

[...] Sp. z o.o. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki...
również zakłócenie ładu przestrzennego przez projektowaną stację bazową oraz niewskazanie na jakich podstawach organ I instancji przyjął, że projektowana stacja...

II OSK 2106/14 - Wyrok NSA z 2016-05-06

w miejscowości Milejewo, działka nr [...], w celu budowy na tym terenie stacji bazowej telefonii komórkowej, składającej się miedzy innymi z wieży kratowej o wysokości 60...
, w tym dla planowanej przez nią inwestycji, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym budowie wieży kratowej o wysokości 60 m n.p.t., co jest uwarunkowane...

II SA/Kr 160/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-29

tekstowej obejmującej: § 101 ust. 2 pkt 2 lit b), § 80, § 113 ust. 2 w części obejmującej fragment: 'realizacji nowych: stacji bazowych telefonii komórkowej, urządzeń...
publicznej, w tym stacji bazowych telefonii komórkowych., W uzasadnieniu Spółka wskazała, że wymienione zapisy planu miejscowego uniemożliwiają lokalizowanie inwestycji celu...

II SA/Kr 459/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-07-20

26.10.2020r., znak: [...] orzekł o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego stacji bazowej telefonii komórkowej NWT2023A z zasilaniem energetycznym, na działce...
rozkładu pól elektromagnetycznych wokół stacji bazowej, autorzy j.w., czerwiec 2018r., - pismo Burmistrza R. z dnia 08.02.2019r., znak: [...] stwierdzające, że inwestycja...

II SA/Rz 1429/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-28

prawa poprzez zmianę treści § 4 ust. 8 pkt 7c: '...dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U, U.PG...
publicznego z zakresu łączności publicznej, w tym stacji bazowych telefonii komórkowych, czyli dostosowanie zapisów planu miejscowego do wymagań określonych w art. 46 ust. 1 ustawy...

II SA/Rz 845/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-08

inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne związane z budową stacji bazowej telefonii komórkowej Wójt Gminy P. decyzją z dnia [...] maja 2020 r...
., nr [...], ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej A Sp. z o.o. wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową...
1   Następne >   +2   +5   +10   26