Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X

II GSK 185/22 - Wyrok NSA z 2022-03-25

[...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym stacji bazowej telefonii komórkowej oddala skargę...
grudnia 2024 r., w pasie drogowym drogi krajowej nr 7 - parking drogowy 'M' (działka o numerze ewid. [...], obręb M., jedn. ewid. Z.), stacji bazowej telefonii komórkowej...

VII SA/Wa 915/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-08

Elżbieta Zielińska-Śpiewak, Protokolant st. sekr. sąd. Piotr Bibrowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2011 r. ze skargi M. O. na czynność Starosty...
). Tym samym określenie przez Trybunał innego, niż wynikającego z bazowej reguły walidacyjnej, momentu utraty mocy obowiązującej przepisu wykonawczego sądu administracyjnego...

II SA/Po 205/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-19

Edyta Podrazik Protokolant St. sekretarz sąd. Katarzyna Fornalik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi M. B. prowadzącego działalność...
złożonego wykazu, zatem również na obecnym etapie organ nie znajduje podstaw do kwestionowania przyjęcia danych przedstawianych w złożonych wykazach jako bazowych...