Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona przyrody X

II OSK 1464/21 - Wyrok NSA z 2022-10-11

29 kwietnia 2020 r., nr SKO 4111/11/2020 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej operatora sieci komórkowej...
(zwanego dalej 'Prezydentem') z dnia 26 lutego 2020 r., [...] o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej operatora sieci telefonii...

II SA/Kr 765/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-08

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: 'Budowa stacji bazowej nadawczo - odbiorczej transmisji danych nr [...] [...] przy ul...
2016 r. nr [...] o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 'Budowa stacji bazowej nadawczo - odbiorczej transmisji danych...

II SA/Go 376/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-09

polegającej na budowie stacji bazowej [...] nr [...] w miejscowości [...]. Decyzja wydana została na podstawie art. 104 kpa w związku z art. 52 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1...
rozstrzygnięcia organ wskazał, że w dniu 3 lipca 2014 r. T S.A. złożyła wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej...

II OSK 433/08 - Wyrok NSA z 2009-03-31

(Dz. U z 2006 r. Nr 129, poz. 902) ustalił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej sieci transmisji danych...
oddziaływania na środowisko wynika, że emisja pól elektromagnetycznych stacji bazowej nie przekroczy w środowisku dopuszczalnych norm w miejscach dostępnych dla ludzi w wysokości...

IV SA/Wa 1679/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

publicznego. Organ I instancji odmawiając uzgodnienia lokalizacji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wskazał na istnienie zakazów wynikających...
odwołanie od powyższego postanowienia Minister Środowiska wskazał, że przedmiotowa inwestycja polegać ma na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej i jest inwestycją celu...

II OSK 1598/09 - Wyrok NSA z 2010-04-22

. zwróciła się do Prezydenta Miasta Świdnicy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej...
administracyjnymi polegające na pominięciu przy rozstrzyganiu sprawy naruszenia przez eksploatację rozbudowanej stacji bazowej prawa materialnego to jest art. 143 w zw. z 144 k.c.;, 7...

II SA/Rz 646/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-01-14

na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej - p o s t a n a w i a - skargę odrzucić. II SA/Rz 646/08, U Z A S A D N I E N I E...
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej., Skargę do Wojewódzkiego Sądu...

II OSK 529/08 - Wyrok NSA z 2009-04-02

w Tarnowie z dnia [...] maja 2005 roku nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie bazowej stacji...
roku Wójt Gminy Szerzyny na wniosek [...] Spółki Akcyjnej, wydał decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budowy bazowej stacji telefonii...

II SA/Rz 296/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-05-09

zgody na realizację przedsięwzięcia na terenie dz. Nr [...] położonych w Z. polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej - postanawia - skargę odrzucić. lI SA...

II OSK 1616/08 - Wyrok NSA z 2009-10-16

, że z akt sprawy wynika, że projektowana stacja bazowa, oprócz wieży rurowej oraz urządzeń zasilających i nadawczo-odbiorczych umieszczonych w kontenerze u jej podnóża...
przedmiotowej stacji bazowej nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w trybie art. 46 ust. 1 Prawa ochrony środowiska...
1   Następne >   2