Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II SA/Łd 231/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-08-14

. 1071, ze zm.) zatwierdził projekt budowlany i udzielił Spółce A S.A. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej A S.A. nr [...], kategoria obiektu...
, kontenera technicznego, ogrodzenia stacji bazowej, drogi dojazdowej i ułożenie kabla energetycznego od złącza kablowego do kontenera technicznego na terenie działki...

II SA/Ke 466/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-23

Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 19 grudnia 2017r. znak: [...] umarzającej postępowanie administracyjne w przedmiocie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej...
których stwierdzono, że znajdująca się na przedmiotowej działce stacja bazowa telefonii komórkowej wykonana została jako wieża konstrukcji stalowej, kratownicowej, z umieszczonymi...

II OSK 1581/08 - Wyrok NSA z 2009-10-15

na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] o nazwie '[...] ' położonej na budynku handlowym w K...
podkreśliło, iż zasadnicze znaczenie ma, czy stacja bazowa telefonii komórkowej, jako urządzenie obsługi technicznej umożliwiające wymianę informacji, stanowi obiekt techniczny...

II SA/Po 548/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-05-28

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej O. o nazwie...
stwierdził, że rozbudowę stacji bazowej przewidziano na terenie oznaczonym w planie miejscowym symbolem UN - teren usług nieuciążliwych, na którym wprowadzono całkowity zakaz...

II SA/Po 13/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-06-25

i udzielającą Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością A pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej systemu UMTS nr POZ0067., Zatwierdzając projekt budowlany...
i udzielając pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej UMTS na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...

II SA/Po 310/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-28

i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w skład której wchodzą: maszt antenowy usytuowany na dachu budynku wraz z systemem anten, kontener...
[...] 2007r. obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] 2007r. odmówił wznowienia przedmiotowego postępowania zakończonego...

SA/Sz 673/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-27

od 10 W oraz radiolinie., 2. Lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie o funkcji dominującej 'mieszkaniowej' objęta jest zakazem wynikającym z ustaleń...
listopada 1998 r. /uzupełnionego pismem z dnia 7 grudnia 1998 r./ o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na;, - 'budowie stacji bazowej...

II SA/Sz 1180/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-07-02

dla przedsięwzięcia polegającego na 'Budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową w miejscowości W., na działce nr [...], przeznaczonej do obsługi...
na środowisko, wskazując w charakterystyce przedsięwzięcia, iż obejmuje ono budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową [...]. Planowana stalowa wieża kratowa o wysokości...

II SA/Wr 115/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-06-06

środowiskowych uwarunkowań zgody dla B sp. z o. o. polegającego na budowie stacji bazowej sieci C nr [...], na działce nr [...] położonej w T., gmina L. Z.; oddala skargę...
lub określone w ust.3, Ponadto wskazano, iż stacja bazowa telefonii komórkowej sieci C nr [...] B Sp. z o. o., zlokalizowana jest w miejscowości T. gmina L. Z. na działce...

II SA/Lu 420/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-02-09

[...] października 2010 r., znak: [...], nr [...] w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania dla [...] w W., pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej...
i wydał dla [...] w W., pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej TML 4411 A, składającej się z wieży stalowej kratowej o łącznej wysokości H=55,00 m...
1   Następne >   +2   +5   +10   44