Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nieruchomości X

IV SA/Wa 1847/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-03

korzystania z części nieruchomości przez udzielenie wnioskodawcy [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] zezwolenia na budowę kabla energetycznego zasilającego stację bazową...
nr [...] o pow. [...] ha, położonej w [...], przez udzielenie [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] zezwolenia na umieszczenie na nieruchomości kabla zasilającego stację bazową...

II SA/Po 441/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-02

analizy uwarunkowań lokalizacyjnych) - dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce położonej w K w rejonie ul. K. Organ w podstawie...
przez pełnomocnika procesowego, wystąpił o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, której zakres obejmuje...

II OSK 1723/09 - Wyrok NSA z 2010-11-23

celu publicznego polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK [...] nr [...] na nowo projektowanej wieży antenowej na nieruchomości położonej w Ś...
bowiem, że budowa stacji bazowej telefonii komórkowej odpowiada treści art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603...

II SA/Gd 559/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-26

publicznego polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr [..] w S., obręb [..], gmina S., Wnioskodawcy zarzucili wskazanej decyzji rażące...
takich masztów bardzo dużo w poszczególnych regionach Polski. Maszty te (stacje bazowe) 'obsługują' regiony, w których zostały posadowione, a nie cały kraj lub metropolię...

II SA/Sz 1189/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-09

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej plus GSM nr (...), zlokalizowanej przy ul. (...) w P...

II SA/Gl 110/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-07-26

wyjaśnił, że w [...] r. strony doszły do porozumienia odnośnie doprowadzenia drogą napowietrzną kabli zasilających do projektowanej stacji bazowej (umowa najmu z dnia...
kabel elektryczny zasilający budynek, na którym ma być zlokalizowana stacja bazowa. Nadto, planowana przez użytkownika wieczystego przebudowa terenu nie zostanie ograniczona...

II SA/Lu 581/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-10

publicznego dla przedsięwzięcia pn. 'Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej [...] o oznaczeniu [...]', obejmującego realizację wieży kratowej o wysokości 60,45 m n.p.t....
wnioskodawcy, znajduje się poza obszarem oddziaływania spornej stacji bazowej telefonii komórkowej., W piśmie z dnia [...] lipca 2019 r. W. D. zwrócił się do Kolegium z wnioskiem...

II SA/Lu 452/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-26

stacji bazowej telefonii komórkowej [...] oraz drogi dojazdowej. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż zgodnie z załączoną do wniosku kopią wypisu i wyrysu z miejscowego...
RP -przeznaczonym pod uprawy polowe oraz MR zabudowę zagrodową z tym, że część działki przeznaczona pod budowę stacji bazowej znajduje się na obszarze upraw polowych...

II SA/Gd 301/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-09-22

A w W. wystąpiła do Prezydenta Miasta o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul...
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 22 listopada 2006 r. (Sygn. akt II SA/Gd 408/05), o tym, że budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nie może być uznana...

I OSK 2270/18 - Wyrok NSA z 2019-06-06

nr [...] o powierzchni całkowitej 2,7062 ha poprzez zezwolenie na budowę kabla światłowodowego w rurociągu kablowym do stacji bazowej [...] S.A. na działce nr [...], o obszarze...
. Organ I instancji w dalszej części uzasadnienia wyjaśnił, że planowane przyłącze światłowodowe do stacji bazowej [...] S.A. można uznać za infrastrukturę...
1   Następne >   3