Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Nadzór budowlany X

II SA/Op 310/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-31

Budowlanego w Opolu z 28 grudnia 2015 r., nr [...], nakazującą Spółce rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej usytuowanej na dachu budynku...
. przeprowadził kontrolę w sprawie robót budowlanych polegających na wykonaniu stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy [...] w [...]. W toku kontroli ustalono...

II OSK 1909/14 - Wyrok NSA z 2016-04-06

Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia [...] października 2013r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej...
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy (dalej PINB) z żądaniem wstrzymania rozbudowy mocy emisji stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...]. Zdaniem S...

SA/Sz 2441/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-04-28

A. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na adaptacji suszami w budynku wielorodzinnym przy ul. [...], na pomieszczenie stacji bazowej...
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów pod budowę takich stacji., Bezpodstawnie zatem przyjęto, że stacja bazowa telefonii komórkowej zaliczona...

IV SA/Po 191/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-10

na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej, tj. montażu anteny radioliniowej o 0,6m na wysokości 46m na stacji bazowej telefonii komórkowej znajdującej...
I instancji., W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ II instancji wskazał, że PINB w S. prowadził dwa postępowania w sprawie stacji bazowej telefonii komórkowej...

II OSK 3541/18 - Wyrok NSA z 2021-11-24

budowlanego, tj. stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...] [...] wraz z zasilaniem na działce nr [...] przy ul. P. [...] w obrębie N. bez wymaganego pozwolenia na budowę...
i nakładające na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie do dnia 28 marca 2018 r.: 1) zaświadczenia Wójta Gminy [...] o zgodności budowy stacji bazowej telefonii...

II SA/Sz 189/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-16

projekt budowlany i udzielił [...] z siedzibą w [...] pozwolenia na rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT [...] zlokalizowanej na działce nr [...] przy ul...
odwoławczy wskazał, że rozbudowa stacji bazowej bezsprzecznie spowoduje zwiększenie emisji pól elektromagnetycznych. Organ I instancji powinien więc zbadać, czy planowane...

II SA/Gl 191/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-12

14 lutego 2014 r. 2 Stowarzyszenie 'B' złożyło wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej 'A' Sp. z o.o....
umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie rozbudowy stacji bazowej komórkowej 'A'- [...] w L. przy ulicy [...]. W uzasadnieniu organ stwierdził...

II SA/Kr 1599/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-09

administracyjne w sprawie nielegalnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej spółki A. w miejscowości B. , na działce nr [...] ., Jako podstawę prawną organ wskazał art...
I instancji przeprowadził oględziny na działce nr [...] w B. , podczas których ustalono, iż na ww. działce jest zlokalizowana stacja bazowa telefonii komórkowej, wybudowana...

II SA/Wr 610/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-21

w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu wieżowca oddala skargę. Sąd przyjął następujący stan faktyczny sprawy:, Sprawa związana ze stacją bazową...
o rozbiórkę nielegalnie, jego zdaniem, zbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu wieżowca przy ul. Z. nr [...] -[...] w Ś., Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego...

VII SA/Wa 416/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-22

bazowej telefonii komórkowej GSM-900 MHz., Organ wskazał, że w postępowaniu zwykłym stwierdzono, iż montaż ww. stacji bazowej nie spowodował zmiany sposobu użytkowania...
. Ponadto, w decyzji z dnia [...] marca 2004r. [...] WINB wyjaśnił dodatkowo, że decyzja o pozwoleniu na budowę ww. stacji bazowej, została uchylona a postępowanie w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   7