Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X

II SA/Sz 492/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-08-11

z inwestycją spółki polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym wieży kratowej o wysokości [...] m n.p.t. wraz z pozostałymi urządzeniami;, - zasądzenie...
. o samorządzie gminnym - poprzez wprowadzenie w Miejscowym Planie w §17 ust. 4 pkt 1) lit. c) i § 17 ust. 4 pkt 2) lit. c) ograniczenia budowy nowych stacji bazowych telefonii...

II SA/Po 441/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-02

analizy uwarunkowań lokalizacyjnych) - dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na działce położonej w K w rejonie ul. K. Organ w podstawie...
przez pełnomocnika procesowego, wystąpił o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, której zakres obejmuje...

II SA/Lu 564/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-01-22

, położonego w miejscowości Z. T., z przeznaczeniem pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz dojazdu do planowanej stacji...
, z przeznaczeniem pod budowę stacji bazowej (trwałe wyłączenie) oraz część działki nr [...] o powierzchni [...] ha w klasie RIIIa, z przeznaczeniem pod dojazd do budowy stacji...

II SA/Lu 565/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-19

. M. , gm. J., sklasyfikowanego w klasie bonitacyjnej Rllla i RIIIb, z przeznaczeniem pod część dojazdu do stacji bazowej telefonii komórkowej. Ponadto Starosta...
pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] oraz część dojazdu do planowanej stacji, nie podlega działaniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie...

II OSK 1516/20 - Wyrok NSA z 2020-10-14

. [...], z przeznaczeniem pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P. wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz dojazdu do planowanej stacji, jako gruntu nieobjętego zgodą na zmianę...
telefonii komórkowej (TT), jedynie z postanowienia określonego w pkt 5 wynika, że 'adaptuje się wieżę - stację bazową telefonii komórkowej w [...] na dz. nr ewid...

II SA/Ke 447/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-17

., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego, jaką jest budowa stacji bazowej telefonii komórkowej wraz, z instalacjami...
i sygnalizację. Uznał w związku z tym, że budowa stacji bazowej telefonii komórkowej jest inwestycją celu publicznego. Ponieważ stosownie do § 2 ust. 1 pkt 9 lit.g Rozporządzenia...

II OSK 951/20 - Wyrok NSA z 2020-07-14

pod część dojazdu do stacji bazowej telefonii komórkowej P., jako gruntu nieobjętego zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania...
działki nr [...], z przeznaczeniem pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P. oraz część dojazdu do planowanej stacji, nie podlega działaniu ustawy o ochronie gruntów...

SA/Sz 400/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-11-25

dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej [...]. Stacja zlokalizowana będzie na istniejącym budynku położonym przy ul. [...]w [...]., Decyzją z dnia [...]r. Prezydent...
oceny i opinie o braku uciążliwego oddziaływania stacji bazowej [...] na środowisko (w tym na mieszkalnictwo) w opisanym stanie prawnym nie mogą zostać uwzględnione...

II SA/Wr 600/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-04-28

łączności publicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...] oraz art. 46 ust. 1-2 ustawy z 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz...
u.w.r.u.s.t., nie stoi w sprzeczności z lokowaniem na tym terenie inwestycji z zakresu łączności publicznej i telekomunikacji, w tym stacji bazowej telefonii komórkowej...

II OSK 2984/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

stacji bazowej telefonii komórkowej P. wraz z wewnętrzną linią zasilającą nr [...] oraz dojazdy do planowanej stacji, jako gruntu nieobjętego zgodą na zmianę przeznaczenia...
na uznaniu, że ustalenia w/w planu miejscowego dopuszczają na terenie upraw polowych (RP) lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej, podczas gdy dla w/w terenu...
1   Następne >   2