Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X

III SA/Wa 38/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-14

narusza interes prawny właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych w obszarze oddziaływania stacji bazowych. Wskazali, że obecnie mają ograniczone...
o wszczęcie postępowania mającego doprowadzić działkę do stanu zgodnego z prawem., Na rozprawie pełnomocnik Skarżącej również wskazywała na szkodliwość stacji bazowej. Domagała...

II SA/Bd 1354/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-02-14

[...] zł, ustalając termin wykonania obowiązku rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej do dnia [...] września 2011 r., W złożonym zażaleniu ww. Spółka zarzuciła...
nałożono na żalącą obowiązek wykonania rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr [...] przy ul. P. [...] w B. Wg organu stacja bazowa telefonii...

II GSK 1536/10 - Wyrok NSA z 2012-02-14

bazowych, to Prezes UKE trafnie uznał, że C. C. posiadał dwie naziemne stacje satelitarne. W związku z tym C. C. za każdą z tych stacji winien uiścić opłatę, zgodnie...
na używanie urządzeń radiowych w naziemnych stacjach satelitarnych: dwa z nich [nr [...] oraz nr [...]] dotyczą stacji 'POL-WAR 043' i 'POL-WAR 044' znajdujących...

II SA/Łd 414/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-07-11

jednak określonych należności pieniężnych, zgodnie zaś z pkt 3 tytułu wykonawczego, treścią obowiązku podlegającego egzekucji jest rozbiórka stacji bazowej telefonii komórkowej. Strona...
wniósł zarzuty w sprawie toczącego się postępowania egzekucyjnego w związku z niewykonaniem obowiązku rozbiórki stacji telefonii komórkowej GSM 900, [...] 'A' z wieżą...

I SA/Gl 11/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-10

2014 r. Kwestia ta również została wyjaśniona we wcześniejszej części uzasadnienia. Odnośnie pkt 4 przypuszczać należy, że odnosi się on do akt sprawy związanej ze stacją...
bazową w L. (sprawa opisana w zażaleniu i skardze). Oznacza to, że dokumenty te dotyczą innego stanu faktycznego, a tym samym nie mogą wpłynąć na ocenę niniejszej sprawy...

I SA/Gl 10/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-10

ta również została wyjaśniona we wcześniejszej części uzasadnienia. Odnośnie pkt 4 przypuszczać należy, że odnosi się on do akt sprawy związanej ze stacją bazową w L. (sprawa...

I SA/Kr 744/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-10-06

następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Bogusław Wolas, Sędzia: WSA Waldemar Michaldo, Sędzia: WSA Jarosław Wiśniewski (spr.), Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Boczkowska...
, w tym umowy pożyczki. Banki czy przedsiębiorcy pożyczając pieniądze w walucie obcej również kształtują wynagrodzenie za takie usługi finansowe w oparciu o tzw. bazowe stopy...

I SA/Po 376/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-21

Sędzia WSA Barbara Rennert Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Walocha po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2022 r. sprawy ze skargi P.T. na decyzję Dyrektora...
miesięczne w wysokości kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa (ust. 1). Komornik oprócz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1...

I OSK 1624/11 - Wyrok NSA z 2012-01-10

, Protokolant st. sekretarz sądowy Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2012 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej B. C. od wyroku...
nie odnosząc się do samej metodyki wyliczenia parametrów przyjętych za jego podstawę, w szczególności bazowej stawki 4,88 zł w zakresie możności jej przyjęcia co najmniej...