Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X

II GSK 62/08 - Wyrok NSA z 2008-04-24

drogowego pod stację bazową telefonii komórkowej. Spółka stwierdziła, że przy wyliczeniu opłaty za urządzenia stacji bazowej organ wadliwie zastosował przepisy § 1 pkt 3 i §...
stacji bazowej jako umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego albo jako umieszczenie...

VII SA/Wa 1397/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-17

. znak: [...] odmawiającym uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej...
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr ewid. [...] (w części), obręb geodezyjny [...], gm. [...], Generalny...

II GSK 185/22 - Wyrok NSA z 2022-03-25

[...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym stacji bazowej telefonii komórkowej oddala skargę...
grudnia 2024 r., w pasie drogowym drogi krajowej nr 7 - parking drogowy 'M' (działka o numerze ewid. [...], obręb M., jedn. ewid. Z.), stacji bazowej telefonii komórkowej...

VII SA/Wa 209/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-12

obwodnicy miasta [...] w ciągu drogi krajowej nr [...], w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. 'Budowa przyłącza teletechnicznego do stacji bazowej [...]. przy ul...
zadania inwestycyjnego pn. 'Budowa przyłącza teletechnicznego do stacji bazowej [...] przy ul. [...]', według załączonego projektu., Podstawę wydanej decyzji stanowił...

VI SA/Wa 302/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-21

teletechnicznego do stacji bazowej P. SA przy ul. S. w C.', według załączonego projektu., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że organ rozpatrujący sprawę po raz drugi posiada uprawnienia...
Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Protokolant st. ref. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2013 r. sprawy ze skargi T.S.A. z siedzibą...

VI SA/Wa 1160/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-15

do zapewnienia telekomunikacji. Stacja bazowa telefonii komórkowej z pewnością jest urządzeniem, które spełnia wymogi tej definicji, jest bowiem elementem niezbędnym...
ze stacjami poboru opłat oraz system odwodnienia jezdni polegający na budowie ciągu rowów odwadniających wraz ze zbiornikami retencyjno - odparowującymi., Jak wskazał...

II GSK 1828/11 - Wyrok NSA z 2012-12-07

inwestycyjnego pn. 'Budowa przyłącza teletechnicznego do stacji bazowej P. S.A. przy ul. Ś. w C.', według załączonego projektu., W uzasadnieniu decyzji wskazano...

VII SA/Wa 841/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-18

Święcicka (spr.), Protokolant st. ref. Jakub Szczepkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2013 r. sprawy ze skargi Prezydenta Miasta [...] na decyzję Wojewody...
budowli i urządzeń, wyznaczenia danych geodezyjnych niezbędnych do wytyczenia w terenie osi głównej inwestycji albo też punktów bazowych lokalizujących w terenie osnowę...

II SA/Go 766/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-25

.) Sędzia WSA Marek Szumilas Protokolant st. sekr. sąd. Monika Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2010 r. sprawy ze skargi M. M. na czynność Starosty M...
418/08). Tym samym określenie przez Trybunał innego, niż wynikającego z bazowej reguły walidacyjnej, momentu utraty mocy obowiązującej przepisu wykonawczego sądu...

II SA/Go 474/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-07-28

.) Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek Protokolant st. sekr. sąd Agata Przybyła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2010 r. sprawy ze skargi S.J. na czynność Starosty...
w systemie prawnym (por. wyrok NSA z 24 lutego 2009 r., l OSK 418/08). Tym samym określenie przez Trybunał innego, niż wynikającego z bazowej reguły walidacyjnej, momentu...
1   Następne >   2