Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II SA/Sz 1476/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-07-13

w W. doprowadzenie przebudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej [...] do stanu poprzedniego, uchylił zaskarżoną decyzję w całości i na podstawie art. 51 ust. 3 pkt 2 ustawy...
Prawo budowlane nakazał Spółka A. S.A. rozbiórkę elementów samowolnej przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej [...] , zlokalizowanej na działce nr [...] , gmina M...

II SA/Go 435/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-11-12

z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej NWO3042, w zakresie budowy wieży antenowej o konstrukcji stalowej kratowej wraz z doziemną instalacją...
o wydanie przedmiotowego pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. W toku postępowania organ I instancji wezwał inwestora do przedłożenia brakujących dokumentów...

II SA/Po 297/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-10-19

. z o. o. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play nr [...] na działce oznaczonej nr ewid. [...], w obrębie O. P., gmina R., W uzasadnieniu organ I instancji...
stycznia 2016r. wnioskodawca - Spółka A sp. z o.o. odniosła się do zarzutów sformułowanych w powyższych odwołaniach, podkreślając, że przedmiotowa stacja bazowa...

II SA/Gl 613/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-11-15

z interwencją w dniu [...]r. K. K. u Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. dotyczącej rozbudowy bez wymaganego zgłoszenia, stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku...
. postanowieniem z dnia [...]r. Nr [...] wstrzymał roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. [...] w P...

II SA/Bk 519/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-22

budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. W tym zakresie Wojewoda wskazał, że zgłaszany maszt mobilny, będący w istocie stacją bazową telefonii...
zaskarżonego orzeczenia polegający na uznaniu, że sposób posadowienia tymczasowej stacji bazowej przewidzianej do rozbiórki przed upływem 180 dni charakteryzuje się trwałym...

I SA/Lu 425/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-12-14

straży pożarnej oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej o spełnieniu wymagań lokalowych w zaplanowanym czasie., W dniu 23 marca 2021 r. uzyskano wpis do ewidencji szkół...
roku budżetowym, które złożyły do 30 września roku bazowego informacje o planowanej liczbie uczniów oraz przekazały dane o uczniach do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30...

I SA/Lu 62/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-13

opinię straży pożarnej oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej o spełnieniu wymagań lokalowych w zaplanowanym czasie. Lokal przy ul. [...] dalej funkcjonował jako żłobek...
niż do dnia 30 września roku bazowego; 2. przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe...