Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

II SA/Kr 1024/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-01-26

r., nr 259/06 w przedmiocie rozpatrzenia skarg na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości i unieważnienia przetargu postanawia odrzucić...
przetargu na sprzedaż nieruchomości [...] Szpitala [...] w [...], położonej w [...] przy ul. [...]i unieważnienia przetargu., Niniejsza skarga, jako mylnie wniesiona...

I SA/Kr 483/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-10-17

zaskarżonej decyzji może spowodować nie dojście do skutku umowy sprzedaży nieruchomości, co do której Spółka podpisała już umowę przedwstępną, a której wartość przewyższa wartość...
transakcji dotyczącej działki [...] z dnia 26 stycznia 2018 r. Sprzedaż przez Spółkę kolejnych nieruchomości stanowi daIszy etap zamierzenia inwestycyjnego...

I OSK 891/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-07

sprzedaży (oddania w użytkowanie wieczyste) nieruchomości. Co do zasady bowiem, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości stanowiące...
przetarg, umowy sprzedaży nieruchomości, która była błędnie oznaczona, co spowodowało unieważnienie przetargu. 'W sprawie sytuacja jest odmienna, bowiem żądanie polega...

II GZ 209/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-21

.) sporządzony przez I Urząd Skarbowy w L., z którego wynika, że skarżący w 2012 r. dokonał sprzedaży nieruchomości (działek i mieszkań) na łączną kwotę 510.000 zł. Skarżący...
, w jaki sposób rozdysponował środki finansowe uzyskane z tytułu sprzedaży posiadanych nieruchomości. Przytoczone powyżej okoliczności odnośnie dochodów rodziny w okresie...

I OSK 348/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-12

z siedzibą w [...] na uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia [...] w przedmiocie rozpatrzenia skarg na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż...
nieruchomości i unieważnienia przetargu. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Zaskarżona uchwała nie mieści...

I SA/Sz 735/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-27

. Z kolei po stronie gminy oznacza to obowiązek złożenia oświadczenia woli o zawarciu umowy sprzedaży. Powołując się na przepis art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami...
wnioskodawca załączył kopię aktu notarialnego z dnia [...] Rep A nr [...] stanowiący umowę sprzedaży nieruchomości, na której miał być realizowany projekt., Pismem z dnia 9...

I SA/Ol 622/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-12-20

października 2012 r.. Zgodnie z postanowieniami układu, spłata wierzytelności miała nastąpić ze środków uzyskanych ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości...
ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości położonych w O. przy ul. '[...]'. Pomimo że dokonała sprzedaży tych działek w dniach 14 sierpnia 2015 r. i 14 stycznia...

I SA/Sz 583/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-12-15

Projektu Wnioskodawca wskazał m.in. kredyt inwestycyjny w kwocie [...]zł, kredyt hipoteczny w kwocie [...]zł, środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej...
przelewu/ wyciągu bankowego; aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości mieszkalnej na kwotę nie niższą niż [...] zł wraz z potwierdzeniem wpływu środków na rachunek bankowy...

I SA/Rz 572/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-02-04

: www.domaza.pl pod nr [...] zamieścił ogłoszenie o sprzedaży całości nieruchomości stanowiącej przedmiot projektu - cena wywoławcza oferty wynosiła 4. 805.850,00 zł., W odpowiedzi...
na stwierdzoną przez zespół kontrolujący okoliczność beneficjent przedstawił pisemne wyjaśnienie, w którym przyznał, że zgłosił ofertę sprzedaży do agencji nieruchomości...

III SA/Łd 334/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

do jego utrzymania. W takim przypadku skarżący niejako zmuszony będzie do sprzedaży nieruchomości. Okoliczność ta powoduje, że w przypadku ewentualnego uwzględnienia skargi...
pieniężnych koniecznych do utrzymania i w konsekwencji zmuszony będzie do sprzedaży posiadanych nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Okoliczność ta powoduje...
1   Następne >   +2   +5   +10   26